* *
Інструкція для посади "Провідний інженер центральної заводської лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер центральної заводської лабораторії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера центральної заводської лабораторії I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - обладнання лабораторії та правила його експлуатації;
      - стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - технічні вимоги до сировини, матеріалів і готової продукції;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - методи проведення науково-дослідних робіт, технічних розрахунків та організації лабораторного контролю виробництва;
      - досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств у сфері технології та лабораторного контролю виробництва;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер центральної заводської лабораторії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер центральної заводської лабораторії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер центральної заводської лабораторії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер центральної заводської лабораторії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить науково-дослідні та експериментальні роботи з удосконалення технології виробництва, розроблення та освоєння нових видів виробів, пошуку більш економічних і ефективних матеріалів, покращення якості та збільшення випуску продукції.

2.2. Здійснює лабораторні аналізи та випробування сировини, напівфабрикатів, матеріалів, конструкцій та готової продукції для визначення відповідності чинним технічним умовам і стандартам.

2.3. Виконує необхідні розрахунки за проведеними аналізами, випробуваннями та дослідженнями, аналізує отримані результати і систематизує їх.

2.4. Бере участь у розробленні технологічних процесів і дослідженні їх у період освоєння, розробленні та впровадженні стандартів і технічних умов на сировину, напівфабрикати, матеріали, що використовуються у процесі виробництва, а також в установленні прогресивних норм їх витрат.

2.5. Розробляє та впроваджує сучасні методи досліджень і контролю технології виробництва.

2.6. Досліджує причини виникнення браку продукції та бере участь у розробленні рекомендацій із запобігання йому та усунення.

2.7. Стежить за правильною експлуатацією лабораторного устаткування та своєчасним поданням його на періодичну державну повірку.

2.8. Надає методичну та практичну допомогу працівникам цехових лабораторій у проведенні ними досліджень та випробувань, аналізі причин виникнення браку продукції.

2.9. Вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері лабораторного контролю виробництва, створення нових методів досліджень для визначення якості продукції.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер центральної заводської лабораторії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер центральної заводської лабораторії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер центральної заводської лабораторії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер центральної заводської лабораторії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер центральної заводської лабораторії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер центральної заводської лабораторії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер центральної заводської лабораторії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер центральної заводської лабораторії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер центральної заводської лабораторії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер центральної заводської лабораторії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер центральної заводської лабораторії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер центральної заводської лабораторії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер центральної заводської лабораторії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер центральної заводської лабораторії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер центральної заводської лабораторії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер центральної заводської лабораторії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.