* *
Інструкція для посади "Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією фахівця із стандартизації та сертифікації I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю продукції, порядку розроблення, оформлення, затвердження і впровадження стандартів та інших документів із стандартизації, порядку сертифікації продукції;
      - міжнародні стандарти відповідної сфери діяльності (ISO 9000;
      - 10006;
      - 10014/1;
      - ISO/IEC 12207/1995 тощо);
      - систему державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за якістю продукції;
      - державну систему стандартизації і системи конструкторської та технологічної підготовки виробництва;
      - відповідні галузеві стандарти;
      - методи оцінки якості та методи контролю якості;
      - методи планування підвищення якості продукції;
      - показники підвищення якості продукції та їх класифікацію;
      - технологічні процеси і режими виробництва;
      - основні технологічні і конструктивні дані продукції, що випускається;
      - порядок проведення нормалізаційного контролю, розрахунку рівня стандартизації й уніфікації технічної документації;
      - методи складання технічних завдань на розроблення стандартів та інш. документів із стандартизації;
      - порядок сертифікації продукції;
      - організацію та кодування товарів згідно з Товарною номенклатурою;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно організації експертизи сертифікатів;
      - порядок розробки програм та проектів, використання засобів та методів управління якістю продукції;
      - правила приймання продукції;
      - порядок атестації продукції за категоріями якості, кодування та кодифікації товарів;
      - документування в системі якості;
      - організацію обліку та строки складання внутрішньофірмової, галузевої та державної статистичної звітності в сфері стандартизації та сертифікації, управління якістю продукції, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі управління якістю, стандартизації та сертифікації продукції;
      - основи економіки;
      - методики розрахунку економічної ефективності впровадження стандартів та інших документів по стандартизації;
      - основи менеджменту, адміністративного менеджменту, організації праці, організації виробництва й управління, трудового законодавства;
      - стандартизації та сертифікації, метрології, управління якістю;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - методи роботи на комп'ютері;
      - державну та одну з міжнародних мов.

1.4. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє, погоджує з керівництвом галузі економіки, підприємства (установи, організації), запроваджує та реалізує на практиці систему моніторингових досліджень та внутрішніх стандартів у сфері стандартизації, сертифікації, управління якістю продукції та послуг.

2.2. Визначає перспективність та ефективність інноваційної, інвестиційної та маркетингової діяльності у відповідній галузі економіки на підприємстві, в організації чи установі залежно від їх впливу на якість продукції, товарів та послуг, відповідність внутрішньофірмовим, галузевим, державним та міжнародним стандартам.

2.3. Бере участь у створенні нових видів товарів чи продукції на підприємстві, виведенні їх на внутрішній та зовнішній ринки, нових технологічних процесів.

2.4. Забезпечує здійснення класифікації та кодувань товарів, продукції та послуг у частині, що стосується виробничої сфери.

2.5. Бере участь у розробленні методичних рекомендацій щодо регламентації перевірки відповідності виробничих процесів, вироблюваної продукції внутрішньофірмовим, галузевим, державним стандартам та сертифікатам.

2.6. Забезпечує підготовку керівних документів, які стосуються класифікації та кодування, сертифікації продукції, управління процесами її якісного виробництва, підвищення якості вироблюваної продукції.

2.7. Організовує вибіркові перевірки структурних підрозділів щодо реалізації ними проектів, програм, заходів з підвищення якості продукції.

2.8. Готує відповіді на запити та звернення керівних органів, відповідних центральних та регіональних органів виконавчої влади стосовно ведення роботи щодо управління якістю виробничих процесів, організації стандартизаційної і сертифікаційної діяльності.

2.9. Організовує роботу з планування, розроблення, удосконалення та упровадження систем управління якістю, із створення стандартів і нормативів якісних показників, з контролю за їх додержанням.

2.10. Відстежує, узагальнює та надає керівництву інформацію щодо випуску продукції, якість якої не відповідає чинним стандартам, нормам та вимогам, наявність рекламацій до якості робіт, випадків погіршення якості продукції (робіт, послуг), випуску браку; відповідність якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що застосовуються у виробництві, чинним стандартам та технічним умовам.

2.11. Розробляє та запроваджує на практиці стандарти з управління якістю продукції.

2.12. Визначає моделі систем якості для сертифікації на підставі чинних стандартів.

2.13. Визначає третю сторону (орган сертифікації) для добровільної сертифікації продукції та системи якості.

2.14. Проводить сертифікацію систем якості та продукції.

2.15. Проводить атестацію виробництва.

2.16. Контролює виконання заходів за результатами державного нагляду, міжвідомчого, позавідомчого контролю за упровадженням і додержанням стандартів.

2.17. Контролює виконання робіт із стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції структурними підрозділами, надає їм відповідну інформаційну, організаційну та методичну допомогу.

2.18. Організовує аналіз та проведення експертизи документації продукції, що сертифікується, на відповідність вимогам нормативних документів.

2.19. Вивчає, систематизує, узагальнює та розповсюджує серед керівництва, структурних підрозділів вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції.

2.20. Обґрунтовує пропозиції щодо вдосконалення систем якості та вносить рекомендації на розгляд керівництва.

2.21. Організовує обмін передовим досвідом з розроблення систем управління якістю продукції та стандартів шляхом проведення виставок, семінарів, конференцій тощо.

2.22. Забезпечує підготовку для подання відповідним органам статистичної, науково-технічної та іншої інформації про реалізацію в галузі, регіоні, організації (установі), на підприємстві діяльності з управління якістю продукції, її стандартизації та сертифікації.

2.23. Здійснює керівництво робочою групою з питань управління якістю, стандартизації та сертифікації продукції.

2.24. Подає керівництву пропозиції про заохочення працівників, які відзначилися, про накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової дисципліни.

2.25. Забезпечує підвищення кваліфікації підлеглих працівників.

2.26. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.27. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний фахівець із стандартизації, сертифікації та якості несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.