Інструкція для посади "Конструктор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Конструктор" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи на інженерно-технічних посадах не менше трьох років або наявність наукового ступеня кандидата наук відповідного наукового спрямування та публікацій з відповідної тематики. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут;
      - нормативно-правові акти та методичні матеріали з підготовки виробництва, інженерної, проектувальної справ;
      - основи екологічного, трудового та господарського законодавства;
      - профіль, спеціалізацію та особливості організаційно-технологічної структури Інституту;
      - перспективи технічного розвитку інформаційної галузі та науково-дослідних робіт;
      - системи та методи проектування;
      - організацію підготовки виробництва;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування Інституту, правила його експлуатації;
      - порядок і методи планування конструкторської діяльності;
      - методи проведення технічних розрахунків;
      - основи технічної естетики, художнього конструювання та ергономіки;
      - стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розробки та оформлення конструкторської документації;
      - основи патентознавства, стандартизації та сертифікації;
      - системи автоматизованого проектування;
      - сучасні обчислювальні та телекомунікаційні засоби копіювання та розмноження конструкторської документації;
      - вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і техніки у галузі захисту інформації;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід конструювання аналогічної продукції;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Конструктор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Конструктор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Конструктор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Конструктор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у створенні нової конструкторської продукції у сфері захисту інформації, дотримуючись режимів секретності.

2.2. Забезпечує її високий технологічний рівень, конкурентно- та патентоспроможність, відповідність сучасним досягненням науки та техніки, вимогам технічної естетики та економічній технології проектування.

2.3. Вживає заходів щодо прискорення освоєння у виробництві перспективних конструкторських розробок, новітніх матеріалів, широкого впровадження науково-технічних досягнень.

2.4. Бере участь в організації розробки проектів нових дослідницьких і промислових установок, нестандартного устаткування та пристроїв сфери захисту інформації та режимів секретності зв’язку.

2.5. Проводить роботу з підвищення рівня кваліфікації, стандартизації та сертифікації конструкторської продукції, що розроблюється.

2.6. Бере участь в організації розробок перспективних і поточних планів впровадження та освоєння нової техніки, конструкторської підготовки, дослідницьких і конструкторських робіт.

2.7. Забезпечує впровадження систем автоматизованого проектування, своєчасне складання, узгодження та затвердження креслень та іншої технічної документації, яка розроблюється конструкторськими підрозділами Інституту.

2.8. Спільно із замовниками здійснює розробку технічних завдань для проектування, забезпечує захист і узгодження в установленому порядку розроблених ескізних, технічних і робочих проектів, подає проектні рішення на затвердження.

2.9. Вживає заходів зі скорочення термінів освоєння нової техніки, вартості та циклу підготовки виробництва за рахунок впровадження прогресивних методів проектування, обчислювальної та телекомунікаційної техніки, передових способів розмноження технічної документації, широкого використання у проектах стандартизованих та уніфікованих деталей і складальних одиниць.

2.10. Бере участь у монтажі, випробуваннях, налагодженні та пуску нових конструкцій продукції та її експлуатації.

2.11. Розглядає та надає відгуки і висновки на найскладніші раціоналізаторські пропозиції, а також на проекти стандартів й іншу конструкторську документацію, що надходить до Інституту від інших організацій.

2.12. Бере участь в організації роботи з підвищення кваліфікації особового складу Інституту.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Конструктор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Конструктор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Конструктор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Конструктор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Конструктор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Конструктор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Конструктор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Конструктор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Конструктор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Конструктор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Конструктор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Конструктор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Конструктор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Конструктор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Конструктор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Конструктор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва та в межах своєї компетенції представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань організації та проведення конструкторських робіт; отримувати від структурних підрозділів Інституту необхідну інформацію та документи, які необхідні для виконання посадових обов’язків; брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, вказівок, а також кошторисів, договорів та інших документів, пов’язаних з діяльністю конструкторського підрозділу Інституту; надавати керівникам структурних підрозділів Інституту та науковцям Інституту інформацію з питань ремонту, експлуатації та змісту технологічного устаткування; підписувати та візувати документи з питань організації та проведення конструкторських робіт у межах своєї компетенції; вести листування з органами Держспецзв’язку, а також з установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.