Інструкція для посади "Начальник відділу оперативного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу оперативного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж оперативної роботи в гірничорятувальній службі не менше 4 років. Придатність за станом здоров'я і результатами стажування до роботи з застосуванням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, настановчі й нормативні матеріали органів і підприємств вищого рівня, які стосуються діяльності гірничорятувальної служби;
      - перспективи технічного, економічного і соціального розвитку служби та обслуговуваних об'єктів, наукові основи, тактику, технологію, технічні засоби, організацію і керування роботами з рятування людей і ліквідації аварій на різних стадіях їх розвитку;
      - порядок розроблення і погодження планів ліквідації аварій;
      - технологію ведення робіт, використовувані засоби механізації, показники небезпечності та рівень підготовки обслуговуваних підприємств до рятування людей і ліквідації аварій;
      - досягнення гірничорятувальної науки за кордоном, досвід передових підрозділів з оперативно-технічної діяльності, з ліквідації аварій на шахтах та інших об'єктах;
      - методи господарювання і керівництва воєнізованими підрозділами, основи законодавства;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу оперативного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу оперативного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу оперативного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу оперативного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь в організації управління аварійно-рятувальними роботами на обслуговуваних об'єктах.

2.2. Розробляє перспективну дислокацію підрозділів і служб на основі прогнозів розвитку вугільних підприємств галузі та гірничорятувальної справи, аналізу аварійно-рятувальних робіт, здійснює контроль за її виконанням, проводить періодичне коригування дислокації.

2.3. Узагальнює пропозиції гірничорятувальних загонів, розробляє загальну диспозицію виїздів на ліквідацію аварій і план взаємодії між підрозділами в аварійний період.

2.4. Контролює їх виконання.

2.5. Розробляє і коригує плани взаємодії між гірничорятувальними підрозділами вугільної промисловості та підрозділами гірничорятувальних служб інших галузей.

2.6. Готує пропозиції, організовує і координує розроблення нормативних документів, що регламентують оперативно-технічну діяльність підрозділів, порядок керування їх діями під час проведення аварійно-рятувальних робіт, режими праці та відпочинку оперативного складу в аварійний і міжаварійний періоди.

2.7. На основі аналізу аварійно-рятувальних робіт і заявок гірничорятувальних загонів розробляє пропозиції щодо удосконалення існуючих та розроблення нових технологій і технічних засобів рятування людей та ліквідацій аварій, методів організації та керування аварійно-рятувальними роботами і спеціалізації професійних гірничорятувальних формувань; прогнозує розвиток аварій та їх можливі наслідки, розробляє рекомендації щодо вибору основних напрямків ліквідації аварій, впровадження нових технологій.

2.8. Проводить оцінку ефективності ведення аварійно-рятувальних робіт, причин їх довготривалості та трудомісткості, низької ефективності використаних способів і технічних засобів, забезпечує підготовку і поширення інформаційних матеріалів про хід ліквідації складних і затяжних аварій для вивчення у підрозділах.

2.9. Забезпечує організацію і контроль за проведенням професійної підготовки оперативного складу підрозділів, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення та поліпшення навчально-тренувальної бази.

2.10. Бере участь у проведенні оглядів оперативно-технічної підготовки підрозділів.

2.11. Бере участь у роботі семінарів, нарад і конференцій з питань, які стосуються діяльності відділу, представляє пропозиції та необхідні матеріали про укладення господарських договорів з іншими організаціями і підприємствами на виконання робіт з напрямів діяльності відділу.

2.12. Проводить з використанням персональних ЕОМ автоматизований облік інформації про аварії та гірничорятувальні роботи, коригування бази даних, видавання періодичних і поточних відомостей про оперативну діяльність підрозділів, розроблення алгоритмів і програм з планування та оперативного керівництва ліквідацією аварій.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу оперативного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу оперативного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу оперативного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу оперативного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу оперативного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу оперативного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу оперативного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу оперативного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу оперативного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу оперативного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу оперативного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу оперативного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу оперативного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу оперативного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу оперативного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу оперативного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.