* *
Інструкція для посади "Головний гірник з буровибухових робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний гірник з буровибухових робіт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з питань ведення буровибухових робіт та боротьби з вугільним пилом;
      - технологією гірничого виробництва;
      - інструкції та правила експлуатації бурової техніки;
      - Єдині правила безпеки під час вибухових робіт;
      - положення та інструкції щодо розроблення технічної документації на бурові та вибухові роботи;
      - правила зберігання та поводження з вибуховими матеріалами;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі ведення буровибухових робіт та боротьби з вугільним пилом;
      - основи економіки та організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний гірник з буровибухових робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний гірник з буровибухових робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний гірник з буровибухових робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний гірник з буровибухових робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне керівництво організацією вибухових (буровибухових) робіт на підприємствах.

2.2. Визначає: основні напрями, перспективи розвитку та впровадження раціональних схем буровибухових робіт; потребу у вибухових речовинах, матеріалах та обладнанні.

2.3. Розробляє пропозиції щодо удосконалення технології, засобів механізації буровибухових робіт.

2.4. Організовує: проведення випробувань та впровадження нових вибухових матеріалів, приладів, а також прогресивних методів, що підвищують безпеку та ефективність буровибухових робіт; вивчення передового досвіду з питань ведення вибухових робіт та боротьби з пилом.

2.5. Бере участь: у плануванні вибухових робіт та доведенні планових завдань до виконавців; у розгляді проектів шахт і розрізів, що будуються та реконструюються; в розробленні планів основних заходів з охорони праці; в розробленні заходів щодо зниження запиленості рудникової атмосфери, запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу, запобігання та зниження захворюваності пневмоконіозом; у перевірці виробничих одиниць, підприємств та організацій з питань стану обліку, зберігання, транспортування, використання вибухових матеріалів та дотримання правил і норм охорони праці під час виконання вибухових робіт; у розробленні норм витрат вибухових матеріалів; у розподілі виділених фондів на проведення буровибухових робіт між виробничими одиницями, підприємствами та організаціями; у випробуванні нових видів вибухових матеріалів та засобів висаджування, індивідуальних засобів захисту від пилу, матеріалів, приладів та обладнання, застосовуваних під час проведення буровибухових робіт та боротьби з вугільним пилом; у розслідуванні нещасних випадків і аварій, пов'язаних з порушенням правил безпеки під час виконання вибухових робіт та вибухом вугільного пилу; в розробленні заходів щодо їх запобігання; в складанні планів наукових досліджень щодо удосконалення буровибухових робіт; у прийманні іспитів персоналу дільниць вибухових робіт.

2.6. Аналізує техніко-економічні показники буровибухових робіт.

2.7. Розглядає і готує до затвердження чи погодження плани ліквідації аварій, заходи щодо боротьби з пилом, проекти комплексного знепилення.

2.8. Контролює: наявність та правильність ведення технічної документації при організації та проведенні вибухових робіт; виконання на підприємствах вимог Єдиних правил безпеки під час вибухових робіт та інших нормативних документів з вибухових робіт; своєчасне оформлення документації в органах державного нагляду за охороною праці та в Управлінні внутрішніх справ на придбання, зберігання, транспортування та використання вибухових матеріалів строго за призначенням; ведення вибухових робіт; організацію охорони складів вибухових матеріалів.

2.9. Веде роботу щодо удосконалення паспортів буровибухових робіт.

2.10. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний гірник з буровибухових робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний гірник з буровибухових робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний гірник з буровибухових робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний гірник з буровибухових робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний гірник з буровибухових робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний гірник з буровибухових робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний гірник з буровибухових робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний гірник з буровибухових робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний гірник з буровибухових робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний гірник з буровибухових робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний гірник з буровибухових робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний гірник з буровибухових робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний гірник з буровибухових робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний гірник з буровибухових робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний гірник з буровибухових робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний гірник з буровибухових робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.