* *
Інструкція для посади "Провідний економіст з договірних та претензійних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний економіст з договірних та претензійних робіт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста з договірних та претензійних робіт I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні та нормативні матеріали з капітального будівництва;
      - організацію розроблення проектно-кошторисної документації, порядок її погодження і затвердження;
      - порядок розроблення перспективних і річних планів капітального будівництва;
      - основи технології будівництва;
      - правила укладення договорів підряду;
      - склад, зміст, порядок розроблення та погодження кошторисів;
      - правила фінансування будівництва;
      - нормативні документи з питань ціноутворення в будівництві;
      - планово-облікову документацію;
      - організацію оперативного і статистичного обліку та звітності;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення розрахунків та обліку будівельно-монтажних робіт, правила її експлуатації;
      - ринкові методи господарювання;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює підготовку договорів підряду із замовниками та субпідрядними організаціями, перевірку кошторисної документації на будівництво об'єктів, розрахунок вартості, облік виконаних робіт і оформлення актів.

2.2. Бере участь у розгляді титульних списків і виконує роботи з підготовки підрядних договорів.

2.3. Здійснює перевірку одержаної від замовників кошторисної документації і готує висновки про її якість.

2.4. Спільно з представниками субпідрядних організацій погоджує з проектною організацією і замовником кошториси, калькуляції вартості матеріалів, транспортні схеми тощо.

2.5. Розраховує вартість виконаних робіт і проводить нарахування необхідних витрат.

2.6. Веде облік виконаних і оплачених замовником будівельно-монтажних робіт.

2.7. Бере участь у контрольних обмірах виконаних робіт, визначенні цін на будівельні матеріали і конструкції, транспорт, комунальне та інше обслуговування.

2.8. Складає кошториси витрат коштів, непередбачених одиничними розцінками і нормами накладних витрат, узгоджує їх у разі потреби із замовниками.

2.9. Бере участь у роботі з вивчення та аналізу стану і вибору найбільш вигідних ринків послуг, вносить пропозиції щодо укладення договорів з підрядними організаціями на будівництво об'єктів.

2.10. Виконує розрахунки економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, організації праці, раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

2.11. Бере участь у підготовці необхідної документації для розгляду претензій в арбітражі.

2.12. Визначає розрахункову вартість робіт, матеріалів та витрат на проведення будівельно-монтажних робіт.

2.13. Виконує роботи з формування, ведення та зберігання бази даних з капітального будівництва, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, що використовується під час оброблення даних.

2.14. Бере участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, які вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів і пакетів прикладних програм, що дозволяють створювати економічно обґрунтовані системи оброблення інформації.

2.15. Готує матеріали для розгляду спірних питань з підрядними організаціями.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.