Інструкція для посади "Диспетчер району мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер району мереж" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією на підприємстві електричних мереж: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - директивні матеріали, накази й розпорядження, що стосуються оперативної роботи й роботи з персоналом;
      - структуру і організацію диспетчерського керування мережі;
      - розподільне устаткування в лініях електропередачі щодо способу диспетчерського керування згідно з Переліком розподілу устаткування за способами диспетчерського керування (Перелік);
      - порядок і технологію проведення оперативних перемикань;
      - порядок обмеження і вимкнення споживачів електроенергії;
      - організацію підготовки робочих місць;
      - порядок виведення устаткування, що перебуває в його оперативному управлінні або веденні, з роботи і резерву в ремонт і введення його в роботу;
      - порядок ліквідації аварійних ситуацій, порядок підімкнення закінчених будівництвом і реконструйованих електроустановок;
      - Правила безпечної експлуатації електроустановок;
      - Правила технічної експлуатації станцій та мереж;
      - Правила влаштування електроустановок;
      - Правила застосування і випробовування засобів захисту, використовуваних в електроустановках;
      - схеми первинної комутації розподільних мереж 0,4 ... 10 кВ і підстанцій 35 кВ згідно з Переліком і джерела їхнього живлення;
      - експлуатаційні характеристики основного устаткування і комутаційної апаратури мереж;
      - тип, принцип роботи й правила експлуатації пристроїв релейного захисту й автоматики, телемеханіки і зв'язку, підвідомчих диспетчеру;
      - електричні навантаження підвідомчого устаткування в нормальних і аварійних режимах;
      - схеми електропостачання особливо відповідальних споживачів;
      - Інструкцію про взаємовідносини диспетчера з підприємствами, що мають дизельні електростанції (ДЕС);
      - диспетчерські інструкції;
      - Правила користування електричною енергією;
      - Інструкцію з розслідування та обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України (розділ, що стосується електричних мереж);
      - положення про розслідування і облік нещасних випадків на виробництві;
      - Правила проведення протиаварійних тренувань персоналу електричних станцій та мереж;
      - інструкцію для організації протипожежних тренувань на енергопідприємствах;
      - контрольно-вимірювальну, сигнальну і командну апаратуру диспетчерського щита;
      - правила користування пристроями оперативного зв'язку.

1.4. Диспетчер району мереж призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер району мереж підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер району мереж керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер району мереж під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керування районом мереж у зміні, а також підлеглим йому оперативним персоналом.

2.2. Забезпечує надійне і безперебійне енергопостачання споживачів і найбільш економічне ведення режиму роботи.

2.3. Підтримує величину напруги в мережі у встановлених межах.

2.4. Дає розпорядження на ввімкнення в роботу, виведення з роботи або в резерв устаткування, що перебуває в його оперативному керуванні або веденні, і дозволяє проведення робіт на цьому устаткуванні під час своєї зміни.

2.5. Керує проведенням перемикань в електроустановках, що перебувають в його оперативному керуванні й веденні.

2.6. Беззастережно виконує розпорядження диспетчера вищого рівня про введення графіків обмеження і вимкнення споживачів, забезпечує резервування живлення споживачів.

2.7. Веде оперативний журнал та іншу оперативно-технічну документацію, відображає на мнемосхемі всі зміни, проведені в мережі.

2.8. Проводить розрахунок змін настройки дугогасильної котушки (ДГК) на підстанціях під час перемикань у розподільній електромережі, віддає розпорядження черговому персоналу на зміну настройки ДГК.

2.9. Віддає розпорядження на зміну уставок релейного захисту й автоматики.

2.10. Веде контроль за положенням накладок релейного захисту й автоматики.

2.11. Здійснює оперативне керівництво усуненням пошкоджень у мережі 0,4...10 кВ.

2.12. Веде оперативні переговори за ступенем їх важливості.

2.13. Організовує безпечне виконання робіт.

2.14. Бере участь у загальномережних районних і диспетчерських протиаварійних і протипожежних тренуваннях, в підготовці і проведенні тренувань у районах електричних мереж.

2.15. Організовує роботу щодо ліквідації аварій та інших відхилень у роботі енергоустаткування.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер району мереж має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер району мереж має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер району мереж має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер району мереж має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер району мереж має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер району мереж має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер району мереж має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер району мереж має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер району мереж має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер району мереж несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер району мереж несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер району мереж несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер району мереж несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер району мереж несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер району мереж несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер району мереж несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.