* *
Інструкція для посади "Президент національної телекомпанії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Президент національної телекомпанії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сфері інформації на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні акти, постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня, які регламентують діяльність теле-, радіомовлення;
      - інформацію про громадсько-політичні події;
      - стан і перспективи розвитку господарського, наукового і культурного життя в країні та за кордоном, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації теле-, радіомовлення;
      - передові технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм;
      - організацію виробництва, праці і управління, основи планування та фінансування;
      - методи господарського розрахунку;
      - форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

1.4. Президент національної телекомпанії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Президент національної телекомпанії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Президент національної телекомпанії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Президент національної телекомпанії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує всіма видами діяльності теле-, радіокомпаній.

2.2. Організовує і спрямовує діяльність її структурних підрозділів, роботу журналістських колективів компанії на вдосконалення жанрів теле-, радіожурналістики, використання всіх її засобів вираження, бере особисту участь у підготовці та випуску в ефір матеріалів про важливі загальнодержавні події.

2.3. Очолює розроблення перспективних і поточних, календарно-тематичних, виробничо-фінансових планів структурних підрозділів теле-, радіокомпаній, організаційно забезпечує їх збалансованість із можливостями технічних засобів та їх кількістю, матеріальними й фінансовими ресурсами, виконання планових показників.

2.4. Здійснює постійний зв'язок з органами державного управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками, місцевими теле-, радіоорганізаціями, зарубіжними організаціями.

2.5. Укладає договори з підприємствами, організаціями й установами.

2.6. Контролює виконання договорів, укладених компанією з вітчизняними та зарубіжними партнерами.

2.7. Упроваджує у повсякденну практику роботи передовий вітчизняний і зарубіжний досвід зі створення теле-, радіопрограм.

2.8. Очолює роботу адміністративно-програмної ради компанії.

2.9. Затверджує документи на оплату праці штатних і позаштатних працівників.

2.10. Контролює виконання відділами мовлення календарно-тематичного плану.

2.11. Здійснює заходи щодо вдосконалення видів та форм мовлення із застосуванням прогресивних форм організації та охорони праці.

2.12. Контролює раціональне використання передбачених для компанії фінансових асигнувань, матеріальних і технічних ресурсів.

2.13. Сприяє обміну програмами, які створено компанією, із зарубіжними виробниками програм.

2.14. Вживає заходів до забезпечення компанії кваліфікованими працівниками, створює умови для їхнього постійного творчого зростання та підвищення кваліфікації.

2.15. Забезпечує реалізацію госпрозрахункових принципів в економічній та господарській діяльності компанії.

2.16. Приймає рішення щодо зарахування на роботу, звільнення та заохочення працівників, а також накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової й виробничої дисципліни.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Президент національної телекомпанії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Президент національної телекомпанії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Президент національної телекомпанії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Президент національної телекомпанії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Президент національної телекомпанії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Президент національної телекомпанії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Президент національної телекомпанії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Президент національної телекомпанії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Президент національної телекомпанії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Президент національної телекомпанії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Президент національної телекомпанії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Президент національної телекомпанії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Президент національної телекомпанії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Президент національної телекомпанії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Президент національної телекомпанії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Президент національної телекомпанії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.