* *
Інструкція для посади "Президент авіапідприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Президент авіапідприємства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі цивільної авіації - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - постанови, укази, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування;
      - нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок діяльності авіапідприємств;
      - профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємств цивільної авіації;
      - перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі цивільної авіації;
      - можливості ефективного використання наукових досягнень з підготовки авіаційного персоналу;
      - порядок розроблення і затвердження планів та програм з підготовки (навчання) авіаційного персоналу, виробничо-господарської діяльності;
      - сучасні методи господарювання і управління;
      - порядок укладання і виконання господарських договорів;
      - вітчизняні і світові досягнення науки, методології і технології відповідно до освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів галузі цивільної авіації та досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках з напрямів діяльності авіапідприємств;
      - економіку, організацію праці і управління;
      - напрями та принципи розвитку фінансово-економічної діяльності, податкової справи;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - авіаційну техніку, експлуатаційну та ремонтну документації до неї, організацію її експлуатації, забезпечення придатності до польотів, задачі та функції підрозділів інженерно-авіаційної служби, а також служб авіапідприємств, що залучаються до забезпечення технічного обслуговування повітряних суден;
      - програми освоєння, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників, що здійснює навчальне підприємство.

1.4. Президент авіапідприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Президент авіапідприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Президент авіапідприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Президент авіапідприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства.

2.2. Організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів підприємства, спрямовану на удосконалення і ефективність діяльності підприємства, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки і прогресивних методик організації навчального процесу, управління, удосконалення господарського механізму.

2.3. Організовує та впроваджує систему управління згідно з ДСТУ ISO.

2.4. Забезпечує виконання підприємством програми розвитку діяльності, зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками.

2.5. Організовує господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів підприємства шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості праці, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів.

2.6. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих методично-технічних або організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: керівникам з навчального (підготовчого) процесу, заступникам, керівникам інших функціональних підрозділів підприємства.

2.7. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, створення безпечних і сприятливих умов праці, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку.

2.8. Організовує розроблення та впровадження інструкцій, положень, стандартів, методик, що потрібні в діяльності підприємства і забезпечення високоякісного підготовчо-навчального процесу.

2.9. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу, дотримування правил охорони праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки.

2.10. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників.

2.11. Контролює роботу підприємства та навчально-методичної ради, оснащення навчальних, технічних класів навчальною технікою, експонатами та документацією.

2.12. Організовує підготовку і стажування персоналу викладачів (інструкторів), перевірку дотримання програм навчального процесу, знань і навичок складу підприємства та проведення належного контролю за якістю навчального (підготовчого) процесу.

2.13. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду працівників.

2.14. Розроблює та здійснює заходи для якісної підготовки/навчання слухачів з освоєння навчального матеріалу та успішного складення іспитів.

2.15. Вживає заходів щодо розвитку навчально-технічної бази, оснащення підприємства інформаційним та технологічним обладнанням, засобами діагностування та наземного обслуговування, пристроями та інструментом.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Президент авіапідприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Президент авіапідприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Президент авіапідприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Президент авіапідприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Президент авіапідприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Президент авіапідприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Президент авіапідприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Президент авіапідприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Президент авіапідприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Президент авіапідприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Президент авіапідприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Президент авіапідприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Президент авіапідприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Президент авіапідприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Президент авіапідприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Президент авіапідприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.