Інструкція для посади "Начальник відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Досвід роботи з управління персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та питань державної служби;
      - державну політику за напрямом діяльності відділу;
      - основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології, праці;
      - порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу відділу, розподіляє обов’язки між особовим складом відділу, очолює та контролює його роботу.

2.2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері управління та закріплених за відділом показників.

2.3. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу.

2.4. Готує проекти рішень за напрямами діяльності відділу.

2.5. Відповідає за своєчасне та якісне виконання завдань, покладених на відділ; ефективність використання наявних сил і засобів, дотримання законності під час виконання службових обов’язків; підготовку, виховання, дисципліну, морально-психологічний стан особового складу відділу; дотримання вимог нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці; внутрішній порядок, стан і збереження технічних засобів, виконання заходів техніки безпеки та пожежної безпеки.

2.6. Звітує перед керівництвом про виконання основних заходів службової діяльності відділу.

2.7. Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими органами Держспецзв'язку, їх структурними підрозділами, органами виконавчої влади підприємствами, установами, організаціями, органами державного нагляду і контролю з питань, що входять до компетенції відділу.

2.8. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян за напрямом діяльності відділу, готує за ними проекти відповідних рішень.

2.9. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.

2.10. Подає пропозиції керівництву щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації підлеглих.

2.11. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів.

2.12. Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства.

2.13. Забезпечує дотримання особовим складом відділу чинного законодавства України.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти відділ в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції; організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень; у встановленому порядку готувати запити щодо отримання від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління Збройних Сил України, інших військових формувань, підприємств, установ та організацій інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань; здійснювати інспекційні перевірки органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно із чинним законодавством у межах наданих повноважень; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення організаційно-штатної структури та діяльності відділу; надавати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.