Інструкція для посади "Директор департаменту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор департаменту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на державній службі за фахом на керівних посадах не менше 5 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 7 років. Досвід роботи з управління персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут Держспецзв’язку (далі - Дисциплінарний статут), інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку та питань проходження державної служби;
      - конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій щодо забезпечення технічного захисту інформації;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Директор департаменту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор департаменту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор департаменту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор департаменту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Координує роботу, пов’язану з виконанням основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності).

2.2. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, визначає ступінь відповідальності керівників підпорядкованих структурних підрозділів (відділів, секторів) та своїх заступників.

2.3. Розподіляє обов’язки між своїми заступниками та керівниками структурних підрозділів, очолює та контролює їх роботу.

2.4. Організовує розроблення та впровадження, в межах компетенції департаменту, державних науково-технічних та соціальних програм, планів розвитку відповідної сфери управління, сприяє вдосконаленню структури управління у цій сфері.

2.5. Організовує перспективне та поточне планування службової діяльності департаменту, вживає заходів щодо підтримання готовності департаменту до виконання завдань за призначенням в особливий період та у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2.6. Здійснює, контролює хід виконання планів, проектів, програм, які стосуються діяльності департаменту, вживає заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій.

2.7. Забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності департаменту.

2.8. Організовує виконання наукових програм, проектно-конструкторських розробок, сприяє практичному впровадженню досягнень науки та техніки, нових технологій та передового досвіду за напрямами діяльності департаменту.

2.9. Інформує Голову Держспецзв’язку та його заступників, відповідно до розподілу функціональних обов’язків, про виконання покладених на департамент завдань, додержання чинного законодавства України, подає звіти про діяльність департаменту.

2.10. Вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід.

2.11. Вносить пропозиції щодо структури та штатного розпису департаменту, положення про департамент, особового складу департаменту, затверджує посадові інструкції особового складу департаменту.

2.12. Визначає потреби та пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу департаменту, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, вносить пропозиції щодо проведення цієї роботи в Держспецзв’язку.

2.13. Організовує та керує професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації особового складу департаменту, здійснює контроль за її ходом, оцінює досягнуті підлеглими результати.

2.14. Вживає заходів щодо забезпечення у департаменті режиму секретності, організовує постійний контроль за охороною державної таємниці.

2.15. Забезпечує дотримання особовим складом департаменту вимог чинного законодавства, правил внутрішнього розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор департаменту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор департаменту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор департаменту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор департаменту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор департаменту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор департаменту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор департаменту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор департаменту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор департаменту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор департаменту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор департаменту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор департаменту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор департаменту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор департаменту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор департаменту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор департаменту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти Держспецзв’язку в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції; вносити на розгляд керівництва Держспецзв’язку пропозиції щодо залучення фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень; організовувати проведення планових та позапланових інспекційних перевірок; одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на департамент завдань; у процесі виконання покладених на департамент завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції департаменту; здійснювати особистий прийом особового складу Держспецзв’язку з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, чинним законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, які визначені нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.