* *
Інструкція для посади "Завідувач двору", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач двору" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали органів вищого рівня, що стосуються діяльності кінного (машинного) двору;
      - стандарти, нормативні та інші керівні матеріали з питань догляду (зберігання, регулювання та ін.) коней (машин);
      - основні технологічні процеси догляду (зберігання) коней (машин);
      - досягнення науки і передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі конярства (зберігання машин);
      - основи ринкової економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - рекомендації з упровадження прогресивних форм організації, нормування і оплати праці працівників кінного (машинного) двору;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач двору призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач двору підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач двору керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач двору під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу працівників кінного (машинного) двору, доводить завдання до виконавців і здійснює розстановку останніх по робочих місцях.

2.2. Забезпечує догляд (зберігання) коней (машин), згідно з вимогами державних стандартів, і впроваджує передові технології догляду (зберігання).

2.3. Веде облік коней (машин) за актами здавання-приймання, інвентарними картками, спеціальним журналом.

2.4. Веде звітну документацію про роботи, виконувані на кінному (машинному) дворі.

2.5. Забезпечує своєчасну підготовку коней (машин) до періодів польових робіт.

2.6. Організовує розроблення і здійснення заходів з упровадження досягнень науки і передового досвіду в практику догляду (зберігання) коней (машин) з метою підвищення їх працездатності, зростання продуктивності кінно-ручних (механізованих) робіт, виконання на цій основі поставлених завдань.

2.7. Складає заявки на матеріали, устаткування тощо, застосовувані на кінному (машинному) дворі.

2.8. Контролює якість проведення капітального і поточного ремонту та приймає виконані ремонтні роботи.

2.9. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, виконання ними посадових інструкцій.

2.10. Забезпечує упровадження науково обґрунтованих норм часу (виробітку), своєчасний їх перегляд у встановленому порядку, сприяє розвитку ініціативи передових робітників і новаторів виробництва з перегляду чинних норм трудових затрат.

2.11. Організовує і проводить навчання з робітниками кінного (машинного) двору з вивчення правил охорони праці, технології догляду (зберігання) коней (машин), виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.12. Проводить інструктаж робітників кінного (машинного) двору, перевіряє і контролює знання і додержання правил охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту під час виконання робіт на кінному (машинному) дворі, не допускає до роботи осіб, які порушують ці правила.

2.13. Стежить за утриманням у належному стані об'єктів і територій кінного (машинного) двору, здійснює заходи з охорони навколишнього природного середовища.

2.14. Керує працівниками кінного (машинного) двору.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач двору має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач двору має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач двору має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач двору має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач двору має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач двору має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач двору має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач двору має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач двору має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач двору несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач двору несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач двору несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач двору несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач двору несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач двору несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач двору несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.