Інструкція для посади "Майстер контрольний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер контрольний" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативно-технічні документи щодо керування якістю продукції;
      - технологічні процеси та режими виробництва;
      - технічні вимоги до якості вугілля, стандарти, технічні умови;
      - правила приймання та зберігання вугілля;
      - обладнання, прилади, засоби й методи технічного контролю якості вугілля, правила їх технічної експлуатації;
      - методи відбирання проб, порядок маркування браку та методи його запобігання й усунення;
      - порядок оформлення технічної документації, яка засвідчує якість продукції;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер контрольний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер контрольний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер контрольний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер контрольний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу гірників підземних на бракуванні вугілля.

2.2. Забезпечує роботу з відбирання пластових, експлуатаційних та дільничних проб для оцінки робіт очисних дільниць з якості.

2.3. Здійснює: контроль за дотриманням установленої технології видобування й транспортування вугілля гірничими виробками, контролює відповідність вугілля, що видобувається очисними й підготовчими вибоями, встановленим нормам показників якості та вживає заходів щодо запобігання порушень технології видобування й транспортування вугілля; бракування вугілля на вміст мінеральних домішок та зольності в очисних вибоях шахт і розрізів з використанням розрахунково-вимірного методу; контроль за справністю обладнання для відбирання й оброблення проб вугілля та ваговимірних приладів.

2.4. Бере участь: у роботі комісії з визначення середньої маси вугілля у транспортних засобах; у розробленні норм показників якості вугілля, яке видобувається дільницею; у розробленні та впровадженні заходів щодо підвищення якості вугілля, усунення причин, які призводять до видобутку вугілля низької якості; у роботі групи якості на дільницях видобування вугілля.

2.5. Проводить інструктаж робітників зміни з правил безпечного ведення робіт під час відбирання, оброблення й транспортування проб та перевіряє виконання інструкції й методик з технічного контролю на робочих місцях.

2.6. Вносить пропозиції щодо накладання дисциплінарних стягнень на робітників за порушення технологічної дисципліни, яка призводить до зниження якості вугілля.

2.7. Веде встановлену документацію, звітність.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер контрольний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер контрольний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер контрольний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер контрольний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер контрольний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер контрольний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер контрольний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер контрольний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер контрольний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер контрольний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер контрольний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер контрольний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер контрольний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер контрольний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер контрольний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер контрольний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.