* *
Інструкція для посади "Агроном аеродрому I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агроном аеродрому I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією агронома аеродрому II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань виробничої діяльності;
      - землеробство, агротехніку та технологію вирощування злакових культур, їх біологічні особливості;
      - основи захисту рослин та системи добрив;
      - методи збереження та підвищення родючості ґрунтів;
      - чинні положення про оплату праці, організацію, нормування;
      - досягнення науки і передового досвіду в галузі рослинництва;
      - основи ринкової економіки, організації виробництва та управління, основи трудового та земельного законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Агроном аеродрому I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агроном аеродрому I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агроном аеродрому I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агроном аеродрому I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організаційно-технологічне керівництво з догляду за рослинним покривом аеродрому в стані, необхідному для виконання робочих польотів.

2.2. Організовує роботу з обробітку ґрунту, забезпечує посівним матеріалом, добривами, засобами захисту рослин від хвороб та шкідників.

2.3. Визначає оптимальні терміни сівби, проведення агрономічних заходів з догляду за посівами.

2.4. Здійснює своєчасне скошування травостою з метою отримання високоякісного трав'яного покриву аеродрому.

2.5. Розроблює та здійснює заходи з інтенсифікації робіт з обслуговування аеродромного поля, ефективного використання основних засобів, трудових і матеріальних ресурсів, упровадження досягнень науки і передового досвіду з метою підвищення якості аеродромного поля, продуктивності праці обслуговуючого персоналу, виконання на цій основі планів роботи аеродрому з обслуговування всіх господарств регіону із захисту рослин від хвороб та шкідників і внесення мінеральних добрив.

2.6. Організовує заготівлю насіння трав, використання скошеної зеленої маси.

2.7. Веде агрономічну документацію.

2.8. Бере участь в атестації і раціоналізації робочих місць.

2.9. Контролює додержання правил і норм охорони праці; виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агроном аеродрому I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агроном аеродрому I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агроном аеродрому I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агроном аеродрому I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агроном аеродрому I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агроном аеродрому I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агроном аеродрому I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агроном аеродрому I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агроном аеродрому I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агроном аеродрому I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агроном аеродрому I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агроном аеродрому I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агроном аеродрому I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агроном аеродрому I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агроном аеродрому I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агроном аеродрому I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.