* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з меліорації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з меліорації" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з меліорації категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу і меліорації земель;
      - основи водного законодавства України;
      - накази розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються виробничої діяльності підприємства;
      - технологію проведення меліоративних і культуротехнічних робіт;
      - машини і устаткування для меліорації;
      - вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і передовий досвід з питань проведення меліоративних та культуротехнічних робіт і використання меліорованих земель;
      - основи ринкової економіки, організації виробництва, праці і управління;
      - земельне і трудове законодавство;
      - законодавство з охорони навколишнього природного середовища;
      - правила експлуатації та можливості використання сучасних ЕОМ;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з меліорації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з меліорації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з меліорації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з меліорації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє економічно обґрунтовану технологію проведення агромеліоративних робіт, спрямованих на боротьбу з несприятливими природними умовами, які перешкоджають одержанню високих і сталих урожаїв.

2.2. Розробляє та впроваджує заходи щодо ефективного використання меліорованих земель.

2.3. Упроваджує інтенсивні технології і передовий досвід поливання сільськогосподарських культур з метою підвищення врожайності, зростання продуктивності праці і зниження собівартості продукції рослинництва.

2.4. Організовує раціональне використання водних ресурсів господарства.

2.5. Складає плани водокористування, графіки поливів сільськогосподарських культур і контролює їх виконання.

2.6. Забезпечує необхідний режим зрошення відповідно до графіка поливу, а на осушених землях - необхідний режим осушення, підтримуючи оптимальну вологість ґрунту.

2.7. Бере участь у розробленні перспективних та річних планів з використання меліоративних земель, складає плани будівництва і реконструкції зрошувальних, осушувальних і обводнювальних систем, проведення культуртехнічних робіт на землях, що не потребують осушування, і контролює їх виконання.

2.8. Організовує розроблення проектно-кошторисної документації на ремонт внутрішньогосподарської зрошувальної, осушувальної і обводнювальної мереж, залучає до її розроблення спеціалізовані проектні організації і контролює виконання цих робіт.

2.9. Бере участь у прийманні в експлуатацію меліорованих земель та в роботах з докорінного поліпшення земель, капітального їх планування і культуротехніки.

2.10. Забезпечує своєчасний та якісний ремонт і чищення внутрішньогосподарської меліоративної мережі з метою підтримання її в постійній технічній справності.

2.11. Забезпечує збереження меліоративної мережі та гідротехнічних споруд.

2.12. Контролює правильність зберігання і експлуатації меліоративних машин та поливальної техніки, ведення обліку і звітності.

2.13. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища.

2.14. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з меліорації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з меліорації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з меліорації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з меліорації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з меліорації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з меліорації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з меліорації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з меліорації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з меліорації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з меліорації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з меліорації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з меліорації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з меліорації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з меліорації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з меліорації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з меліорації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.