* *
Інструкція для посади "Керуючий дільницею", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керуючий дільницею" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією : для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
      - технологію сільськогосподарського виробництва;
      - досягнення науки, вітчизняний та зарубіжний досвід сільськогосподарського виробництва;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - чинні положення з оплати праці і основи її нормування;
      - чинні стандарти на сільськогосподарську продукцію;
      - земельне і трудове законодавство;
      - правила експлуатації і можливості застосування сучасних ПЕОМ;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці;
      - виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - законодавство з охорони навколишнього природного середовища.

1.4. Керуючий дільницею призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керуючий дільницею підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керуючий дільницею керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керуючий дільницею під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю дільниці.

2.2. Бере участь у розробленні бізнес-планів, планових завдань з виробництва і продажу сільськогосподарських продуктів і забезпечує їх виконання.

2.3. Забезпечує проведення заходів з ефективного використання землі, трудових і матеріальних ресурсів, техніки, виробничих приміщень та інших засобів виробництва.

2.4. Вивчає і впроваджує вітчизняний та зарубіжний досвід вирощування сільськогосподарської продукції, упроваджує інтенсивні технології виробництва в галузях, підпорядкованих дільниці, науково обґрунтованих систем добрив, з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, зростання продуктивності праці і зниження собівартості продукції.

2.5. Організовує упровадження заходів з наукової організації праці і підвищення її ефективності.

2.6. Забезпечує упровадження науково обґрунтованих норм виробітку, ефективне застосування чинного положення з оплати праці.

2.7. Організовує планування, облік і складання встановленої звітності про господарську діяльність дільниці.

2.8. Бере участь в організації підготовки і підвищенні кваліфікації кадрів.

2.9. Організовує житлово-побутове обслуговування працівників.

2.10. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керуючий дільницею має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керуючий дільницею має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керуючий дільницею має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керуючий дільницею має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керуючий дільницею має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керуючий дільницею має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керуючий дільницею має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керуючий дільницею має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керуючий дільницею має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керуючий дільницею несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керуючий дільницею несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керуючий дільницею несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керуючий дільницею несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керуючий дільницею несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керуючий дільницею несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керуючий дільницею несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.