* *
Інструкція для посади "Керуючий магазином", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керуючий магазином" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки "Менеджмент"). Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра - не менше 1 року, для спеціаліста - не менше 1,5 року, бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - основи економіки, менеджменту, маркетингу та інш.;
      - номенклатуру, асортимент товарів, що продаються в магазині, їх властивості та призначення, порядок маркування товарів штриховими кодами;
      - стандарти та технічні вимоги до якості товарів;
      - порядок інформування покупців про роздрібні ціни на товари та інші їх реквізити;
      - правила складування та зберігання товарів;
      - вітчизняну та зарубіжну практику з організації та технології торгівлі;
      - види торгово-технологічного устаткування та обладнання, їх будову та правила експлуатації;
      - завдання та обов'язки працівників магазину, їх права;
      - основи психології та етики в торгівлі, організацію нормування та оплати праці;
      - трудове законодавство;
      - порядок організації та ведення обліково-звітної та іншої встановленої для торгівлі документації;
      - правила проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;
      - правила роботи магазину та внутрішнього трудового розпорядку;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг у торгівлі;
      - правила конкурентних взаємовідносин;
      - форми та методи організації та оплати праці, основи психології та етики в торгівлі;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Керуючий магазином призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керуючий магазином підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керуючий магазином керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керуючий магазином під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю працівників магазину, спрямованою на забезпечення процесу обслуговування покупців.

2.2. Готує заявки на поставку товарів, контролює ритмічність надходження товарів та їх відповідність поданим заявкам.

2.3. Перевіряє наявність супровідних документів, сертифікатів відповідності, посвідчень про якість та відповідність товарів чинним стандартам та вимогам.

2.4. Контролює додержання працівниками магазину вимог щодо збереження товарів та належного рівня обслуговування, правил і культури торгівлі, порядку розрахунків з покупцями, оформлення цінників на товари з урахуванням реквізитів.

2.5. Вживає заходів щодо прискорення обороту товарів, усунення товарних втрат.

2.6. Контролює своєчасне відвантаження тари.

2.7. Організує вивчення попиту на види товарів та послуг, які задовольняють потреби споживачів.

2.8. Впроваджує прогресивні форми торгівлі та методи продажу товарів.

2.9. Забезпечує умови для одержання покупцем інформації про наявність товарів, їх ціну, якість та споживчі властивості.

2.10. Оперативно розглядає скарги покупців і вживає заходів щодо усунення порушень та недоліків у роботі працівників магазину.

2.11. Раціонально використовує торговельні площі та забезпечує торговельним і технологічним обладнанням відповідно до рекомендованих норм та вимог щодо охорони праці, захисту навколишнього середовища, протипожежного захисту, санітарних правил.

2.12. Забезпечує працівників магазину форменим та спеціальним одягом, що відповідає санітарним та естетичним вимогам.

2.13. Контролює виконання працівниками правил експлуатації устаткування, обладнання, ваговимірювальних приладів.

2.14. Організує атестацію та раціоналізацію робочих місць.

2.15. Забезпечує розміщення працівників з урахуванням раціонального розподілу праці, кваліфікації та їх психофізіологічних особливостей.

2.16. Створює сприятливі умови для виявлення творчої ініціативи працівників, досягнення високих результатів роботи та підвищення продуктивності праці.

2.17. Організує підвищення кваліфікації персоналу.

2.18. Контролює санітарно-технічний стан торговельних та складських приміщень відповідно до вимог санітарних норм і правил, впорядкованість і чистоту прилеглої території.

2.19. Створює умови для забезпечення зберігання товарно-матеріальних цінностей, грошей у касах, торгово-технологічного устаткування та обладнання.

2.20. Приймає пропозиції та розробляє заходи щодо поліпшення комерційної та фінансово-господарської діяльності, раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, бере участь у розробленні заходів щодо економічного та соціального розвитку колективу, укладанні колективного договору.

2.21. Виконує зобов'язання та забезпечує додержання умов колективного договору.

2.22. Організує належний відпочинок працівників під час перерв у роботі.

2.23. Оцінює ефективність трудової діяльності працівників та вирішує питання щодо матеріального та морального їх заохочення.

2.24. Веде обліково-звітну, статистичну та іншу встановлену документацію, контролює складання звітності та своєчасне її подання працівниками магазину.

2.25. Контролює додержання працівниками підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

2.26. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.27. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керуючий магазином має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керуючий магазином має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керуючий магазином має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керуючий магазином має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керуючий магазином має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керуючий магазином має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керуючий магазином має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керуючий магазином має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керуючий магазином має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керуючий магазином несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керуючий магазином несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керуючий магазином несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керуючий магазином несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керуючий магазином несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керуючий магазином несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керуючий магазином несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.