* *
Інструкція для посади "Агроном із захисту рослин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агроном із захисту рослин" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань, що стосуються виробничої діяльності;
      - ентомологію, фітопатологію;
      - методи і засоби боротьби з шкідниками, хворобами та бур'янами;
      - технологію обробки сільськогосподарських культур і насіння пестицидами;
      - агротехніку;
      - досягнення науки і передовий досвід в галузі захисту рослин;
      - основи економіки, організацію виробництва, праці й управління;
      - основи трудового і земельного законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Агроном із захисту рослин призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агроном із захисту рослин підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агроном із захисту рослин керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агроном із захисту рослин під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з боротьби зі шкідниками, хворобами сільськогосподарських рослин і бур'янами.

2.2. Проводить систематичне обстеження сільськогосподарських угідь господарства, визначає площі, ступінь зараження їх шкідниками і хворобами та конкретні методи боротьби з ними.

2.3. Складає карту забур'яненості полів.

2.4. Забезпечує проведення комплексу профілактичних і винищувальних заходів із захисту сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб і бур'янів агротехнічними, хімічними, біологічними та іншими засобами.

2.5. Контролює додержання правил і вимог зберігання, транспортування та застосування пестицидів.

2.6. Визначає економічну ефективність заходів із захисту рослин.

2.7. Упроваджує обґрунтовану технологію і передовий досвід боротьби зі шкідниками, хворобами рослин і бур'янами з метою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та запобігання втратам урожаю.

2.8. Бере участь у впровадженні інтенсивної технології вирощування сільськогосподарських культур.

2.9. Забезпечує контроль за етнофітопатологічним станом насіннєвого і садивного матеріалу і проведенням робіт із захисту рослин.

2.10. Складає календарні (робочі) плани проведення комплексу заходів із захисту рослин і забезпечує їх виконання.

2.11. Вивчає потребу в матеріально-технічних засобах, спецодязі, засобах індивідуального захисту у разі роботи з пестицидами.

2.12. Організовує завезення, правильне зберігання і облік пестицидів, забезпечує раціональне використання засобів захисту рослин.

2.13. Проводить інструктаж робітників, які виконують роботи з отрутохімікатами, перевіряє наявність і справність інвентарю та спецодягу.

2.14. Бере участь у перевірці готовності до роботи сільськогосподарських машин, апаратури і інвентарю.

2.15. Систематично вивчає біологічні особливості вирощування культур, фітосанітарний стан посівів і насаджень з метою вжиття ефективних заходів із боротьби зі шкідниками, хворобами і бур'янами в конкретних умовах господарства.

2.16. Бере участь у розробленні та впровадженні комплексної механізації і прогресивних форм організації праці на роботах, пов'язаних із захистом рослин.

2.17. Контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агроном із захисту рослин має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агроном із захисту рослин має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агроном із захисту рослин має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агроном із захисту рослин має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агроном із захисту рослин має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агроном із захисту рослин має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агроном із захисту рослин має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агроном із захисту рослин має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агроном із захисту рослин має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агроном із захисту рослин несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агроном із захисту рослин несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агроном із захисту рослин несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агроном із захисту рослин несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агроном із захисту рослин несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агроном із захисту рослин несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агроном із захисту рослин несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.