* *
Інструкція для посади "Завідувач кухні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач кухні" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
      - технологічний процес приготування та правила згодовування кормосумішей, комбікормів, замінників незбираного молока, преміксів;
      - положення, стандарти та інструмент з виробництва та контролю за якістю кормосумішей (замінника незбираного молока);
      - особливості підготовки кормів для різних видів і статево-вікових груп тварин;
      - класифікацію, характеристику , поживність та види кормів, їх перетравлюваність і значення для організму тварини;
      - значення різних добавок;
      - потребу тварин у протеїнах, вітамінах і мінеральних речовинах;
      - кормові раціони та порядок їх складання для тварин;
      - норми годівлі тварин різних статево-вікових груп;
      - способи визначення якості кормів;
      - основи зоогігієни з годівлі і приготування кормів;
      - будову і правила експлуатації кормоприготувальних машин, агрегатів, дозувальних установок та інших засобів механізації виробничих процесів з приготування кормів;
      - науково обґрунтовані основи годівлі тварин;
      - основи ринкової економіки, організації виробництва, праці і управління;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач кухні призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач кухні підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач кухні керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач кухні під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу кухні і забезпечує виконання завдань щодо своєчасного приготування і доведення до ферм кормосумішей (замінника незбираного молока) високої якості у відповідності до встановлених раціонів і технології приготування.

2.2. Вносить пропозиції щодо розроблення і здійснення заходів з підвищення поживної цінності і приготування кормосумішей (замінника незбираного молока).

2.3. Бере участь у розробленні пропозицій та розгляді проектів будівництва, реконструкції, ремонту і технічному обслуговуванні кухні.

2.4. Приймає технологічне устаткування, механізми і приміщення кухні, що здаються в експлуатацію, після монтажу або ремонту.

2.5. Складає і подає у відповідні служби господарства заявки і розрахунки потреб кормів, кормових добавок, техніки, устаткування тощо для роботи кухні.

2.6. Здійснює контроль за технічно правильною експлуатацією приміщень, устаткування, механізмів та інших засобів кухні, виконує графіки їх профілактичного обслуговування і ремонту.

2.7. Контролює якість сировини і ступінь помелу компонентів, що використовуються в кухні для різних статевовікових груп тварин; якість комбікормів, які надходять; виконання завдань і дотримання лімітів витрат по кухні; правильне ведення обліку використання компонентів для приготування кормосумішей; виробничу та трудову дисципліну працівників кухні.

2.8. Своєчасно оформлює заявки на ремонтні роботи і контролює строки та якість їх виконання.

2.9. Аналізує виконання встановлених завдань з приготування кормосумішей.

2.10. Веде встановлену документацію і звітність.

2.11. Забезпечує працівників кухні необхідним спецодягом, інвентарем, мийними й іншими матеріалами за встановленими нормами, оформляє і подає в бухгалтерію акти на їх списання.

2.12. Стежить за справним станом освітлення, систем опалення, водопостачання, вентиляції тощо.

2.13. Постійно підвищує свою ділову кваліфікацію, організовує навчання працівників.

2.14. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці/виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач кухні має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач кухні має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач кухні має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач кухні має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач кухні має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач кухні має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач кухні має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач кухні має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач кухні має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач кухні несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач кухні несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач кухні несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач кухні несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач кухні несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач кухні несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач кухні несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.