Інструкція для посади "Зоотехнік відділення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Зоотехнік відділення" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта, відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
      - технологію виробництва продукції тваринництва;
      - анатомію, фізіологію і годівлю тварин;
      - племінну справу;
      - чинні стандарти, ціни на готову продукцію тваринництва;
      - чинні положення з оплати праці та основи її нормування;
      - досягнення науки та передовий досвід у галузі тваринництва;
      - основи ринкової економіки, організацію виробництва, праці та управління;
      - земельне і трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Зоотехнік відділення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Зоотехнік відділення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Зоотехнік відділення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Зоотехнік відділення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організаційно-технологічне керівництво тваринництвом відділення (комплексу, сільськогосподарської дільниці, ферми).

2.2. Забезпечує зростання виробництва продукції тваринництва та поліпшення її якості.

2.3. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів з інтенсифікації та переведення тваринництва на промислову основу.

2.4. Розробляє проекти перспективних і річних планів, завдань з тваринництва і забезпечує їх виконання.

2.5. Проводить роботу з підвищення продуктивності тварин, поліпшення відтворення стада і збільшення виходу молодняка.

2.6. Здійснює заходи, передбачені планом племінної роботи.

2.7. Організовує раціональне використання кормів, пасовищ та інших кормових угідь.

2.8. Впроваджує на фермах прогресивні методи утримання, годівлі поголів'я та догляду за ним.

2.9. Забезпечує ефективне використання устаткування, приміщень та інших фондів.

2.10. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів з наукової організації праці, науково обґрунтованих норм виробітку.

2.11. Забезпечує застосування чинних положень з оплати і стимулювання праці.

2.12. Бере участь в атестації і раціоналізації робочих місць.

2.13. Веде зоотехнічну документацію і організовує облік у господарстві з питань тваринництва.

2.14. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм з охорони навколишнього середовища, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Зоотехнік відділення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Зоотехнік відділення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Зоотехнік відділення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Зоотехнік відділення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Зоотехнік відділення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Зоотехнік відділення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Зоотехнік відділення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Зоотехнік відділення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Зоотехнік відділення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Зоотехнік відділення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Зоотехнік відділення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Зоотехнік відділення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Зоотехнік відділення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Зоотехнік відділення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Зоотехнік відділення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Зоотехнік відділення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.