Інструкція для посади "Головний гірник з гірничих робіт групи шахт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний гірник з гірничих робіт групи шахт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
      - перспективи розвитку шахт (розрізів);
      - технологію гірничого виробництва;
      - схеми розкриття та підготовки шахтового поля;
      - правила експлуатації гірничого обладнання;
      - методи розрахунку норм витрат матеріалів та нормативів використання обладнання;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, досягнення в галузі гірничого виробництва;
      - основи економіки та організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує правильну експлуатацію родовищ корисних копалин, рентабельну роботу гірничих дільниць, ефективну експлуатацію гірничо-шахтового обладнання.

2.2. Організовує: роботу щодо своєчасного досягнення проектних техніко-економічних показників та освоєння виробничих потужностей, удосконалення технології ведення гірничих робіт; оперативний контроль за виробничою діяльністю закріпленої групи шахт (розрізів); своєчасну підготовку фронту очисних робіт; облік виконаної роботи та простоїв.

2.3. Вживає заходів щодо підвищення продуктивності та ефективності використання обладнання; скорочення непродуктивних витрат робочого часу.

2.4. Бере участь: у розробленні планів гірничих робіт і заходів з впровадження прогресивних технологічних схем, пропозицій щодо розподілу і перерозподілу основного гірничо-шахтового обладнання; у розробленні графіків монтажу механізмів в очисних вибоях; у цільових та комплексних перевірках виробничої діяльності шахт (розрізів); у прийманні до експлуатації очисних вибоїв; у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення умов праці, впровадження у виробництво досягнень науки й техніки, передового досвіду; в проведенні промислових випробувань нового обладнання; у виявленні та визначенні на шахтах (розрізах) обсягів відходів видобування та збагачування вугілля, придатних для використання в народному господарстві; в перевірках дотримання правил безпеки та охорони праці на шахтах (розрізах).

2.5. Аналізує техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності закріпленої групи шахт (розрізів).

2.6. Розглядає графіки передавання обладнання в капітальний ремонт.

2.7. Контролює: виконання затвердженої річної програми розвитку гірничих робіт; виконання встановлених навантажень на очисні вибої, дотримання норм витрат та раціональне використання матеріальних ресурсів; виконання планів вантаження та перевезення вугілля, завдань щодо раціонального використання відходів видобування та збагачування; виконання графіка введення та вибуття лав; стан та ремонт гірничих виробок; виконання заходів щодо підготовки до роботи у весняно-зимовий період; дотримання правил технічної експлуатації, правил та норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

2.8. Забезпечує ведення та своєчасне подання установленої документації та звітності.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний гірник з гірничих робіт групи шахт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.