Інструкція для посади "Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст). Спеціальна підготовка при Центрі допомоги дітям з відхиленнями у психофізичному розвитку та поведінці. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, Закон України "Про освіту", основи законодавства про охорону здоров'я та інші нормативно-правові акти законодавства України;
      - основи державного управління економікою та управління персоналом, організацію фінансово-господарської діяльності;
      - основи психології;
      - правила ділового етикету та спілкування: правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;
      - державну мову.

1.4. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує на основі чинного Положення про зональну та центральну психолого-медико-педагогічні консультації та власного Статуту діяльністю з виявлення, обліку та діагностики дітей і підлітків з відхиленнями в розвитку, відбору їх до спеціальних навчально-виховних, лікувальних закладів відповідного типу.

2.2. Забезпечує здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження підлітків з метою виявлення особливостей їх розвитку, встановлення діагнозу і визначення адекватних умов навчання, виховання, працевлаштування; своєчасного виявлення й обліку дітей з вадами у розвитку різних категорій, які підлягають влаштуванню до спеціальних навчально-виховних або лікувальних закладів; направлення дітей до науково-дослідних центрів та лікувально-профілактичних закладів для поглибленого й динамічного вивчення їх захворювання та відхилень у розвитку; консультативної допомоги батькам, педагогам, лікарям, працівникам правоохоронних органів з питань виховання, навчання і лікування дітей.

2.3. Бере участь у розробленні заходів щодо підвищення ефективності та вдосконалення методів навчання, виховання, корекційно-відновлювальної і лікувальної роботи з дітьми, які мають відхилення у розвитку.

2.4. Забезпечує створення банку даних про кількість дітей і підлітків з відхиленнями в розвитку та подає до органів державного управління, відповідних міністерств і відомств пропозиції щодо раціонального розвитку мережі спеціальних навчально-виховних і лікувальних закладів у системі освіти, соціального захисту, охорони здоров'я.

2.5. Працює в тісному співробітництві з органами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, правоохоронними органами, а також із громадськими організаціями.

2.6. Організовує розгляд діагностично-складних і конфліктних випадків.

2.7. Забезпечує фінансово-господарську діяльність, видає в межах своєї компетенції накази, затверджує правила внутрішнього розпорядку, розв'язує питання добору і розстановки кадрів.

2.8. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, санітарії та пожежної безпеки.

2.9. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої звітності.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.