* *
Інструкція для посади "Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";
      - Положення про Національну службу посередництва і примирення;
      - чинне законодавство України про працю;
      - Господарський кодекс України;
      - нормативно-правові акти, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність у сфері регулювання соціально-трудових відносин;
      - Конвенцію Міжнародної організації праці "Про сприяння колективним переговорам";
      - державну мову.

1.4. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою з проведення аналізу та встановлення об'єктивних або суб'єктивних причин колективних трудових спорів (конфліктів), стану соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; питань укладення чи внесення змін до колективного договору, угоди або їх окремих положень, виконання законодавства про працю, зокрема в частині оплати праці; стану, динаміки соціально-трудових відносин на підприємстві, в установі, організації чи їх структурному підрозділі, на території, у галузі; результатів заходів, що вже вживалися сторонами соціально-трудових відносин іншими заінтересованими органами та організаціями для вирішення розбіжностей між найманими працівниками та власником або уповноваженим ним органом (представником); заяв, пояснень сторін та їх представників; відповідей власника або уповноваженого ним органу (представника) на вимоги найманих працівників або профспілки разом із соціально-економічним обґрунтуванням; питань організаційно-правової форми господарювання підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів, Аналізує підготовлені експертами з регулювання соціально-трудових відносин висновки про причини колективного трудового спору (конфлікту) та готує пропозиції для їх усунення, які складаються з констатуючої, мотивуючої та рекомендаційної частин.

2.2. Організовує і бере участь у проведенні заходів: нарад для обміну інформацією, повідомлень для окремих груп працівників, масових інформаційних каналів зв'язку (газет, журналів, бюлетенів, об'яв, виставок, кінофільмів, радіомовлення, телебачення тощо), а також соціологічних досліджень.

2.3. Під час проведення зборів, мітингів, страйків і пікетів вивчає висунуті вимоги, які ведуть до розв'язання спірних питань.

2.4. Консультує роботодавця, представників адміністрації (керівників підприємства, підрозділів тощо), які уповноважені приймати рішення з питань колективних та індивідуальних трудових відносин.

2.5. Координує роботу експертів з регулювання соціально-трудових відносин.

2.6. Сприяє розв'язанню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

2.7. Організовує проведення примирно-переговорних процедур, сприяє реалізації заходів у взаємодії з іншими заінтересованими органами та організаціями з метою запобігання виникненню таких спорів, керує роботою з розроблення рекомендацій щодо шляхів їх вирішення.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний експерт з регулювання соціально-трудових відносин несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.