* *
Інструкція для посади "Головний експерт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний експерт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність підприємства;
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з напрямів своєї діяльності;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства;
      - методи організації і проведення досліджень та експертних оцінок;
      - ринкові методи господарювання та управління підприємством;
      - організацію, форми і методи планової роботи на підприємстві, систему стандартів, порядок розроблення нормативних матеріалів;
      - перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та бізнес-план підприємства;
      - основи економіки, технології та організації виробництва, праці й управління;
      - основи екологічного, господарського та трудового законодавства;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Головний експерт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний експерт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний експерт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний експерт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує проведенням експертних досліджень з різних напрямів діяльності підприємства щодо промислової безпеки, екології, правознавства, контролю якості тощо.

2.2. У межах наданої компетенції бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів, рекомендацій з планування та способів виробництва, а також способів ефективного, безпечного та економного використання праці, матеріалів, устаткування; у проведенні наукових досліджень і експериментів, випробуваннях нової техніки і технологій, а також роботі у сфері науково-технічної інформації, раціоналізації і винахідництва, розповсюдження передового виробничого досвіду.

2.3. Забезпечує проведення аналізу стану виробничих й соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, питань організаційно-правової форми господарювання підприємства чи його структурних підрозділів.

2.4. Очолює роботу з проведення експертних оцінок визначення якості продукції (послуг), вартості сировини, майна, промислового устаткування, визначення розміру збитків і таке інше.

2.5. Сприяє активному використанню правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, додержанню законності, зміцненню договірної та фінансової дисципліни, регулюванню соціально-трудових відносин.

2.6. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний експерт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний експерт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний експерт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний експерт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний експерт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний експерт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний експерт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний експерт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний експерт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний експерт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний експерт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний експерт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний експерт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний експерт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний експерт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний експерт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.