Інструкція для посади "Практичний психолог вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Практичний психолог вищої категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом - не менше 8 років, у тому числі за професією практичного психолога - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про освіту";
      - стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів;
      - Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів";
      - законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей та молоді;
      - знання в обсязі вищої освіти зі спеціальності "Психологія";
      - загальну, соціальну, педагогічну, дитячу вікову психологію, психологію праці, психодіагностики, психотерапії, психопрофілактики, психогігієни, організації освіти, психологію управління;
      - форми, методи, засоби ефективного навчання і виховання, діагностики й корекції психічного розвитку дитини;
      - програмно-методичні матеріали й документи щодо обсягу, рівня освіти дітей, вимоги до нормативного забезпечення навчально-виховного процесу;
      - індивідуальні характеристики вихованців та учнів, соціальні, культурні;
      - психологічні та інші умови їх навчання і виховання;
      - основні напрями й перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки;
      - державну мову.

1.4. Практичний психолог вищої категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Практичний психолог вищої категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Практичний психолог вищої категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Практичний психолог вищої категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь в організації освітнього процесу, забезпеченні всебічного особистого розвитку дітей, підлітків, молоді, зміцненні психічного здоров'я.

2.2. Виявляє причини, що утруднюють становлення особистості дитини.

2.3. Надає допомогу учням, учителям, батькам у вирішенні питань навчання та виховання дітей шляхом психодіагностики, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, консультування.

2.4. Проводить психолого-педагогічну діагностику готовності дітей до освіти, допомагає у виборі освітньої установи, профілю навчання згідно з півнем індивідуального розвитку.

2.5. Планує, розробляє, упроваджує в практику розвиваючі, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей дітей, веде встановлену документацію.

2.6. Сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, вибору молоддю професії з упакуванням їх підготовки, здібностей.

2.7. Виявляє і обстежує вихованців, учнів, які потребують психічної корекції та психорегуляції, надає їм психолого-педагогічну підтримку.

2.8. Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомості, отримані в результаті діагностичної та консультативної роботи.

2.9. Використовує нові розробки та методики діагностики, психокорекційної і психолого-профілактичної роботи.

2.10. Стверджує настановами й особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

2.11. Готує вихованців, учнів до життя в дусі взаєморозуміння миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

2.12. Додержується педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя.

2.13. Здійснює первинну профілактику алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед дітей, підлітків.

2.14. Проводить психологічну експертизу й психолого-педагогічну корекцію асоціальної поведінки, психологічну реабілітацію неповнолітніх.

2.15. Бере участь у роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей, психолого-медико-педагогічної консультації.

2.16. Сприяє формуванню психологічної культури вихованців, учнів, учителів, батьків.

2.17. Консультує керівників працівників освітніх установ з питань практичного використання психології в організації навчально-виховного процесу.

2.18. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, загальну культуру.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Практичний психолог вищої категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Практичний психолог вищої категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Практичний психолог вищої категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Практичний психолог вищої категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Практичний психолог вищої категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Практичний психолог вищої категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Практичний психолог вищої категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Практичний психолог вищої категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Практичний психолог вищої категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Практичний психолог вищої категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Практичний психолог вищої категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Практичний психолог вищої категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Практичний психолог вищої категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Практичний психолог вищої категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Практичний психолог вищої категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Практичний психолог вищої категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.