Інструкція для посади "Інструктор слухового кабінету I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор слухового кабінету I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора слухового кабінету - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів";
      - стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів;
      - Державний стандарт спеціальної освіти;
      - Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інвалідів;
      - основні знання в обсязі вищої спеціальної освіти зі спеціальності "Дефектологія (сурдопедагогіка)";
      - цілі, принципи, зміст навчання, виховання, мовної і слухової корекції, соціальної адаптації дітей;
      - методики обстеження слуху, слухопротезування, розвитку слухового сприймання та виправлення мовних порушень;
      - анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології;
      - програмно-методичні документи;
      - типи слухових апаратів, візуальні та інші прилади й матеріали для роботи з дітьми, які мають вади слуху;
      - індивідуальні особливості учнів;
      - нормативні вимоги до оснащення слухових кабінетів;
      - сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної, сурдопедагогічної науки та практики;
      - державну мову.

1.4. Інструктор слухового кабінету I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор слухового кабінету I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор слухового кабінету I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор слухового кабінету I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить фронтальні заняття з розвитку слуху й формування вимови з учнями відповідно до чинної програми та методики, яка включає формування ритміко-інтонаційної структури мови, уточнення і збагачення уявлень дітей з вадами слуху про світ немовних звуків, навчання сприйманню на слух музики, різних дитячих пісень, віршів.

2.2. Організовує обстеження слуху й перевірку вимови учнів, здійснює методичне керівництво роботою слухового кабінету в школі.

2.3. Працює над виробленням слухо-зорової основи для сприймання учнями усної мови за допомогою слухових апаратів, над формуванням у них зрозумілої мови, наближеної до природного звучання мови людей, які чують, уточненням та збагаченням їхніх уявлень про світ немовних звуків.

2.4. Розвиває в учнів здатність ефективно користуватися залишковим слухом, слуховими апаратами в процесі мовного спілкування, формує їх вимову, виробляє правильний тембр голосу, ритміко-інтонаційну структуру мови.

2.5. Обирає ефективні форми, методи, засоби корекційно-реабілітаційного процесу.

2.6. Стверджує настановами й особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

2.7. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами.

2.8. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

2.9. Підтримує зв'язки з батьками, вчителями, вихователями; надає їм консультативну допомогу з питань корекційно-реабілітаційної роботи, аудіології, загального розвитку їх дітей.

2.10. Постійно удосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.11. Планує роботу, проводить аналізи результатів, веде необхідну документацію.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор слухового кабінету I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор слухового кабінету I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор слухового кабінету I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор слухового кабінету I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор слухового кабінету I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор слухового кабінету I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор слухового кабінету I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор слухового кабінету I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор слухового кабінету I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор слухового кабінету I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор слухового кабінету I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор слухового кабінету I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор слухового кабінету I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор слухового кабінету I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор слухового кабінету I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор слухового кабінету I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.