Інструкція для посади "Інструктор слухового кабінету", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор слухового кабінету" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів";
      - стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів;
      - Державний стандарт спеціальної освіти;
      - Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інвалідів;
      - основні знання в обсязі вищої спеціальної освіти зі спеціальності "Дефектологія (сурдопедагогіка)";
      - цілі, принципи, зміст навчання, виховання, мовної і слухової корекції, соціальної адаптації дітей;
      - методики обстеження слуху, слухопротезування, розвитку слухового сприймання та виправлення мовних порушень;
      - анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології;
      - програмно-методичні документи;
      - типи слухових апаратів, візуальні та інші прилади й матеріали для роботи з дітьми, які мають вади слуху;
      - індивідуальні особливості учнів;
      - нормативні вимоги до оснащення слухових кабінетів;
      - сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної, сурдопедагогічної науки та практики;
      - державну мову.

1.4. Інструктор слухового кабінету призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор слухового кабінету підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор слухового кабінету керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор слухового кабінету під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить фронтальні заняття з розвитку слуху й формування вимови з учнями відповідно до чинної програми та методики, яка включає формування ритміко-інтонаційної структури мови, уточнення і збагачення уявлень дітей з вадами слуху про світ немовних звуків, навчання сприйманню на слух музики, різних дитячих пісень, віршів.

2.2. Організовує обстеження слуху й перевірку вимови учнів, здійснює методичне керівництво роботою слухового кабінету в школі.

2.3. Працює над виробленням слухо-зорової основи для сприймання учнями усної мови за допомогою слухових апаратів, над формуванням у них зрозумілої мови, наближеної до природного звучання мови людей, які чують, уточненням та збагаченням їхніх уявлень про світ немовних звуків.

2.4. Розвиває в учнів здатність ефективно користуватися залишковим слухом, слуховими апаратами в процесі мовного спілкування, формує їх вимову, виробляє правильний тембр голосу, ритміко-інтонаційну структуру мови.

2.5. Обирає ефективні форми, методи, засоби корекційно-реабілітаційного процесу.

2.6. Стверджує настановами й особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

2.7. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами.

2.8. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

2.9. Підтримує зв'язки з батьками, вчителями, вихователями; надає їм консультативну допомогу з питань корекційно-реабілітаційної роботи, аудіології, загального розвитку їх дітей.

2.10. Постійно удосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.11. Планує роботу, проводить аналізи результатів, веде необхідну документацію.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор слухового кабінету має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор слухового кабінету має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор слухового кабінету має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор слухового кабінету має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор слухового кабінету має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор слухового кабінету має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор слухового кабінету має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор слухового кабінету має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор слухового кабінету має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор слухового кабінету несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор слухового кабінету несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор слухового кабінету несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор слухового кабінету несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор слухового кабінету несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор слухового кабінету несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор слухового кабінету несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.