* *
Інструкція для посади "Директор центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор центру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Закон України "Про державну службу";
      - акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність територіального центру;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції територіального центру;
      - основи управління;
      - Кодекс законів про працю;
      - основи економіки;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Директор центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор центру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор центру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор центру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

2.2. Забезпечує відповідно до Положення про територіальний центр роботу структурних підрозділів, що входять до складу центру, і несе повну відповідальність за стан їх роботи.

2.3. Організовує роботу територіального центру з виявлення малозабезпечених громадян похилого віку та одиноких непрацездатних громадян разом з представниками закладів охорони здоров'я, житлово-комунальних підприємств, громадських організацій.

2.4. Забезпечує обстеження їхніх матеріально-побутових умов проживання, визначення потреби в одержанні матеріальної, натуральної, побутової та медико-соціальної допомоги, наданні різних видів послуг на підставі акта обстеження, медичної карти (висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування), особистої заяви.

2.5. Забезпечує укладання договору з громадянином, у якому передбачаються види послуг, що надаватимуться відділенням соціальної допомоги, здійснює підготовку особової справи громадянина, який приймається на обслуговування.

2.6. Здійснює контроль плану роботи територіального центру згідно з потребами громадян, складає графіки із встановлення періодичності і термінів надання послуг відділенням соціальної допомоги, встановлює зв'язок з підприємствами, установами, організаціями, в яких працювали громадяни, для надання різних видів послуг, залучає до роботи громадські, приватні установи, організовує окремих громадян до пожертвувань тощо.

2.7. Інформує управління соціального захисту населення про стан обслуговування громадян, веде облік, складає і подає звітність за встановленою формою.

2.8. Забезпечує виконання законів України, постанов, наказів, розпоряджень, нормативних документів органів вищого рівня щодо соціального захисту населення.

2.9. Здійснює добір, раціональну розстановку, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу, створює сприятливий психологічний клімат у колективі.

2.10. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності.

2.11. Затверджує посадові (робочі) інструкції та забезпечує додержання правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.12. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор центру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор центру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор центру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор центру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор центру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор центру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор центру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор центру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор центру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор центру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор центру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор центру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор центру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор центру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор центру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор центру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.