Інструкція для посади "Інженер з картографії II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з картографії II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі аеронавігаційного обслуговування повітряного руху та прикладного застосування існуючих автоматизованих графічних систем при складанні аеронавігаційних карт. Стаж роботи за професією інженера з картографії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові документи, що визначають діяльність служби аеронавігаційної інформації, а також інші документи, які визначають і регламентують порядок проходження та впровадження аеронавігаційної інформації, у тому числі й основні документи ICAO, пов'язані з діяльністю служби аеронавігаційної інформації та виданням аеронавігаційних карт;
      - структуру повітряного простору України;
      - мережу аеродромів, розташованих на території;
      - перелік органів обслуговування повітряного руху, повітряних трас, місцевих повітряних ліній та їх обладнання засобами радіотехнічного забезпечення польотів;
      - зміст і загальні вимоги з питань організації робіт під час планування та виконання польотів повітряних суден за процедурами цивільної авіації;
      - фактичну наявність видів аеронавігаційного обслуговування, які надаються в районах польотної інформації України;
      - перелік документів аеронавігаційної інформації, їх зміст, призначення та порядок використання під час підготовки та складання аеронавігаційних карт та аеродромних схем;
      - встановлений порядок розроблення документів аеронавігаційної інформації, внесення в них змін та доповнень;
      - існуючу у відділі технологію підготовки та видання аеронавігаційних карт і аеродромних схем, умовні позначення, авіаційну термінологію та скорочення, що застосовуються під час розроблення аеронавігаційних картографічних документів;
      - основні положення трудового законодавства України.

1.4. Інженер з картографії II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з картографії II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з картографії II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з картографії II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує розпорядження керівництва служби аеронавігаційної інформації та вказівки начальника відділу картографії, роботи з комп'ютерної підготовки та складання оригіналів аеронавігаційних карт і аеродромних схем для включення їх у документи аеронавігаційної інформації.

2.2. Контролює повноту та достовірність отримуваних у роботу текстових, табличних та графічних вихідних даних під час складання відповідних карт і схем.

2.3. Додержується правил трудової та технологічної дисципліни, охорони праці та пожежної безпеки в приміщеннях служби аеронавігаційної інформації та на своєму робочому місці.

2.4. Сприяє збереженню техніки, майна і обладнання на робочому місці та в приміщеннях служби аеронавігаційної інформації.

2.5. У межах своїх повноважень діє від імені служби аеронавігаційної інформації, представляє її у вітчизняних та іноземних державних, громадських та інших організаціях з питань аеронавігаційної інформації.

2.6. Розробляє пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності праці відділу, удосконалення організації робіт, модернізації існуючої технології розроблення аеронавігаційних карт і аеродромних схем.

2.7. Бере участь у розробленні та впровадженні галузевих стандартів і нормативних документів цивільної авіації, що регламентують якість, точність, достовірність та цілісність аеронавігаційних даних та матеріалів (у межах своїх повноважень).

2.8. Перевіряє теоретичні знання та практичні навички роботи працівників відділу картографії.

2.9. Удосконалює свої знання та навички у сфері аеронавігаційної інформації та картографії.

2.10. Бере участь у проведенні технічних занять з працівниками відділу та служби.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з картографії II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з картографії II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з картографії II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з картографії II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з картографії II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з картографії II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з картографії II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з картографії II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з картографії II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з картографії II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з картографії II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з картографії II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з картографії II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з картографії II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з картографії II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з картографії II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.