* *
Інструкція для посади "Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-технолога Центру комутації повідомлень I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби;
      - структурну схему об'єкта та взаємодію усіх її ланок;
      - принципові та монтажні схеми обладнання об'єкта;
      - схеми електроживлення об'єкта;
      - системи управління та комунікації;
      - нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання об'єкта;
      - перспективи розвитку засобів електрозв'язку;
      - основи трудового законодавства;
      - основи економіки, організації виробництва та управління;
      - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та внутрішнього трудового розпорядку;
      - організацію та принципи планування розвитку телеграфної мережі зв'язку, організацію та порядок використання програмного забезпечення Центру комутації повідомлень, технічні та технологічні характеристики обладнання Центру комутації повідомлень, тестові програми Центру комутації повідомлень, методику пошуку та усунення збоїв обладнання, методику роботи з технічною документацією фірм-виробників, правила та періодичність ведення установленої звітності.

1.4. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та вдосконалює технічну експлуатацію Центру комутації повідомлень.

2.2. Перевіряє програмне забезпечення обладнання Центру комутації повідомлень.

2.3. Веде облік та аналізує відмови та несправності у роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання.

2.4. Розроблює організаційні і технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання об'єкта.

2.5. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію нового обладнання об'єкта, проводить та контролює виконання робіт з його налагоджування.

2.6. Веде технічну документацію, готує матеріали для звітності.

2.7. Складає заявки на матеріали, що необхідні під час виконання робіт.

2.8. Забезпечує економію усіх видів матеріалів.

2.9. Вивчає, узагальнює та впроваджує сучасні методи експлуатації та обслуговування обладнання.

2.10. Освоює нову техніку, упроваджує сучасні методи організації праці.

2.11. Проводить технічне навчання з персоналом об'єкта.

2.12. Керує технологією оброблення повідомлень мережі авіаційного наземного телеграфного зв'язку.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер-технолог центру комутації повідомлень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.