* *
Інструкція для посади "Завідувач виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач виробництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в закладах харчування: для магістра - не менше 1 року, для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування;
      - нормативні, методичні матеріали з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя споживачів;
      - технологію приготування їжі;
      - асортимент та вимоги до якості страв та кулінарних виробів;
      - технологію приготування дієтичних страв;
      - правила користування збірниками рецептур, технологічними картами та т.п.;
      - порядок складання меню, обліку та видавання споживачам продуктів, страв та кулінарних виробів;
      - норми витрат сировини на виготовлення продукції та порядок їх розрахунку;
      - порядок розрахунку відпускних цін на продукцію та товари;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - принципи роботи технологічного устаткування, вимоги до інвентарю та посуду;
      - менеджмент персоналу, форми та методи організації праці;
      - системи нормування та оплати праці;
      - вимоги до організації робочих місць: критерії оцінки ефективності трудової діяльності;
      - основи економічної інформації та комп'ютерні технології;
      - психологію та етику відносин в колективі;
      - діловодство;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Завідувач виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю виробничого підрозділу ресторану, кафе, їдальні або іншого типу закладу харчування.

2.2. Спрямовує діяльність колективу на ритмічний випуск продукції власного виробництва в необхідному асортименті та високої якості.

2.3. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, впровадження прогресивної технології, підвищення якості продукції, ефективного використання техніки, підвищення професійної майстерності працівників.

2.4. Організує своєчасне постачання виробничого підрозділу закладу харчування продовольчими товарами та матеріальними ресурсами.

2.5. Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати та сировину, забезпечує їх своєчасне одержання із складів, контролює їх асортимент, кількість та якість, терміни надходження та реалізації.

2.6. На основі вивчення попиту споживачів забезпечує різноманітність асортименту страв та кулінарних виробів.

2.7. Здійснює постійний контроль за додержанням технології приготування страв, нормами використання сировини та напівфабрикатів.

2.8. Забезпечує вхідний, оперативний та вихідний контроль якості продукції.

2.9. Організує облік, складання і своєчасне надання звітності виробничої діяльності.

2.10. Контролює правильну та безпечну експлуатацію технологічного устаткування.

2.11. Забезпечує належну організацію праці робітників на робочих місцях.

2.12. Складає графіки виходу на роботу працівників виробничого підрозділу.

2.13. Веде облік робочого часу.

2.14. Контролює виконання працівниками правил і норм охорони праці, проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.