* *
Інструкція для посади "Завідувач виробничого відділу видавництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач виробничого відділу видавництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з оперативного управління виробництвом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань виробничого планування та оперативного управління виробництвом;
      - перспективи розвитку видавництва;
      - виробничі потужності, спеціалізацію підрозділів видавництва, номенклатуру продукції, види виконуваних робіт (послуг);
      - технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва;
      - організацію виробничого планування і оперативного обліку у видавництві;
      - галузеві норми витрат матеріалів на виготовлення поліграфічної продукції;
      - порядок розроблення виробничих програм і календарних графіків випуску видань;
      - організацію складського й транспортного господарства у видавництві;
      - основи економіки, управління, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства;
      - порядок укладення і виконання договорів.

1.4. Завідувач виробничого відділу видавництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач виробничого відділу видавництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач виробничого відділу видавництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач виробничого відділу видавництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою з оперативного регулювання випуску видань.

2.2. Розміщує замовлення у друкарнях і стежить за своєчасним проходженням їх на всіх стадіях редакційно-виробничого процесу.

2.3. Встановлює порядок і строки проходження рукописів та коректур в технічній редакції, коректорському відділі згідно із затвердженими у видавництві й погодженими з поліграфічними підприємствами графіками випуску замовлень.

2.4. Відповідає за якість поліграфічного виконання видань.

2.5. За погодженням з відділом художнього оформлення розраховує кількість паперу, картону, палітурних тканин та інших матеріалів на замовлення і контролює витрачання цих матеріалів друкарнями.

2.6. Формує річні, квартальні й місячні плани складання, друкування і випуску видань.

2.7. Готує до укладення договори з поліграфічними підприємствами.

2.8. Забезпечує складання кошторисних розрахунків на видання, перевіряє рахунки підприємств та їх звіти щодо витрат матеріалів.

2.9. Подає пропозиції щодо поліпшення виробничої діяльності видавництва, підвищення якості поліграфічного виконання, скорочення тривалості проходження видань у виробництві та зниження їх собівартості.

2.10. Сприяє своєчасному забезпеченню поліграфічних підприємств папером, палітурними, іншими матеріалами.

2.11. Залучає працівників для роботи у відділі, раціонально розподіляє виробничі навантаження між ними, створює умови для підвищення кваліфікації, проводить виховну роботу в колективі.

2.12. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку.

2.13. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач виробничого відділу видавництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач виробничого відділу видавництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач виробничого відділу видавництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач виробничого відділу видавництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач виробничого відділу видавництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач виробничого відділу видавництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач виробничого відділу видавництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач виробничого відділу видавництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач виробничого відділу видавництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач виробничого відділу видавництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач виробничого відділу видавництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач виробничого відділу видавництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач виробничого відділу видавництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач виробничого відділу видавництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач виробничого відділу видавництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач виробничого відділу видавництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.