Інструкція для посади "Начальник служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів вищого рівня, які стосуються діяльності служби та оперативного керування виробництвом;
      - профіль, спеціалізацію й особливості структури служби;
      - будову, принцип дії, технічні характеристики та конструктивні особливості устаткування, що експлуатується службою;
      - вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі;
      - можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів;
      - кадрові ресурси служби: чинні положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання;
      - ринкові методи господарювання та управління;
      - вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва;
      - основи економіки, трудового законодавства, менеджменту;
      - організацію виробництва, праці та управління;
      - етику ділового спілкування;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Начальник служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює за видом діяльності служби організаційне та технічне керівництво виробничо-господарською діяльністю підпорядкованої служби підприємства.

2.2. Забезпечує: додержання заданої технології виробництва та правил технічної експлуатації устаткування; безаварійну роботу пристроїв і обладнання служби; безпечне ведення робіт і розроблення заходів щодо запобігання аваріям у господарстві служби; розроблення і впровадження заходів щодо підвищення продуктивності праці та зменшення витрат виробництва; використання раціональних форм мотивації праці; дотримання правил і норм з охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки; дотримання виробничої та трудової дисципліни.

2.3. Вирішує питання щодо виробничо-господарської діяльності служби в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам.

2.4. Організовує: розроблення планів технічного переоснащення служби та модернізації обладнання; розроблення графіків оглядів і ремонтів обладнання; розроблення заходів з економії енергоресурсів, сировини тощо.

2.5. Раціонально використовує персонал на робочих місцях, з урахуванням кваліфікації та розподілу праці, забезпечує умови для підвищення кваліфікації персоналу, технічного й економічного навчання, створення сприятливого мікроклімату в трудовому колективі служби.

2.6. Бере участь у комісіях з приймання в експлуатацію обладнання, у визначенні потреб та обґрунтуванні заявок на матеріально-технічне забезпечення служби обладнанням, матеріалами та запасними частинами.

2.7. Аналізує виробничо-господарську діяльність служби, стан охорони праці, вимушених зупинок робіт та аварій і розробляє заходи запобігання їм.

2.8. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення.

2.9. Забезпечує додержання працівниками правил і норм з охорони праці, належний санітарно-технічний стан служби.

2.10. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації, звітності.

2.11. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.