Інструкція для посади "Головний фахівець з виплати пенсій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний фахівець з виплати пенсій" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у сфері пенсійного забезпечення на посаді провідного фахівця - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - законодавчі акти, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності місцевої державної адміністрації;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
      - порядок виплати пенсій;
      - порядок складання встановленої звітності;
      - трудове та пенсійне законодавство;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Головний фахівець з виплати пенсій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний фахівець з виплати пенсій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний фахівець з виплати пенсій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний фахівець з виплати пенсій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює координацію та методичне керівництво відповідним напрямом роботи підрозділу.

2.2. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з цього напряму.

2.3. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення.

2.4. Забезпечує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів, що стосуються відповідного напряму роботи, бере участь в організації їх виконання.

2.5. Вживає заходів щодо забезпечення правильного оформлення документів на виплату пенсій та грошової допомоги, своєчасності їх виплати й обліку сум пенсій та грошової допомоги, що виплачені на закріплених за фахівцями відділу дільницях.

2.6. Перевіряє правильність ведення картотеки особових рахунків пенсіонерів, багатодітних і одиноких матерів, а також осіб, що одержують грошову допомогу, і проведення за особовими рахунками нарахувань, своєчасність і обґрунтованість закриття особових рахунків, складання поштових переказів і списків переказів, оформлення перерахувань пенсій на вклади в банки, припинення і відновлення пенсій та грошової допомоги, складання відомостей для статичної звітності.

2.7. Стежить за виконанням фахівцями графіка роботи і правильністю ведення ними журналу обліку руху й оплати доручень та реєстрів.

2.8. Перевіряє оформлення та використання табуляграм у разі нарахування і виплати пенсій та грошової допомоги, стежить за їх зберіганням.

2.9. Організовує вивчення нормативних актів з виплати пенсій та грошової допомоги.

2.10. Перевіряє правильність первинного оформлення особових рахунків за пенсійними справами, що надійшли.

2.11. Контролює своєчасність виплати призначених пенсій, грошової допомоги, підготовку поштових переказів для виплати компенсацій; нарахування і виплату грошової допомоги на поховання.

2.12. Перевіряє виплачену кількість і суми пенсій за описом з одночасним розшифруванням за джерелами фінансування, видами пенсій та грошової допомоги, відрахувань сум аліментів за виконавчими листами та інших відрахувань, своєчасність їх перерахування.

2.13. Організовує і контролює проведення інвентаризації.

2.14. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ.

2.15. Організовує вивчення персоналом чинного законодавства, що стосується виплати пенсій та грошової допомоги.

2.16. Проводить масові перерахування пенсій відповідно до чинного законодавства України.

2.17. Проводить прийом громадян, розглядає звертання, що стосуються виплати пенсій та грошової допомоги, вживає відповідних заходів.

2.18. Проводить роз'яснювальну роботу серед населення щодо законодавства про пенсійне забезпечення, надає консультаційну допомогу.

2.19. Планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників.

2.20. Реалізує заходи щодо використання більш досконалих і ефективних методів роботи.

2.21. Стежить за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний фахівець з виплати пенсій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний фахівець з виплати пенсій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний фахівець з виплати пенсій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний фахівець з виплати пенсій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний фахівець з виплати пенсій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний фахівець з виплати пенсій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний фахівець з виплати пенсій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний фахівець з виплати пенсій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний фахівець з виплати пенсій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний фахівець з виплати пенсій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний фахівець з виплати пенсій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний фахівець з виплати пенсій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний фахівець з виплати пенсій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний фахівець з виплати пенсій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний фахівець з виплати пенсій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний фахівець з виплати пенсій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.