Інструкція для посади "Начальник виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник виробництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в закладах харчування: для магістра - не менше 1 року, для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування;
      - технологію приготування їжі;
      - асортимент і вимоги до якості страв та кулінарних виробів;
      - основи організації раціонального дієтичного харчування;
      - правила користування збірками рецептур страв;
      - порядок складання меню;
      - норми закладання сировини і продуктів та виходу готової продукції;
      - порядок калькулювання цін на готову продукцію;
      - режими та терміни зберігання продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - вимоги до обладнання, інвентарю, посуду;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - основи менеджменту, маркетингу, економічного аналізу підприємницької діяльності;
      - основи трудового законодавства;
      - форми та методи організації та оплати праці, принципи її нормування;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Начальник виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничою діяльністю підприємства харчування.

2.2. Спрямовує діяльність колективу на забезпечення ритмічного випуску якісної продукції власного виробництва у потрібному асортименті.

2.3. Систематично здійснює діяльність з удосконалення організації та індустріалізації виробництва, впровадження прогресивної технології, підвищення якості продукції на основі раціональної організації праці, ефективного використання техніки, підвищення професійної майстерності працівників.

2.4. Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати та сировину, забезпечує їх своєчасне одержання зі складів, контролює терміни, асортимент, кількість та якість їх надходження та реалізації.

2.5. Забезпечує максимально можливу відповідність асортименту та якості продукції попиту споживачів.

2.6. Забезпечує різноманітність асортименту страв та кулінарних виробів.

2.7. Контролює додержання норм закладання сировини у продукцію власного виробництва та технології виготовляння їжі.

2.8. Складає графіки виходу на роботу працівників виробництва відповідно до вимог раціональної організації виробничого процесу.

2.9. Здійснює перевірку якості приготовленої їжі.

2.10. Веде облік виробничої діяльності на підприємстві харчування, організує своєчасне складання та подання відповідним інстанціям звітів з виробництва.

2.11. Контролює правильну та безпечну експлуатацію обладнання.

2.12. Проводить інструктаж щодо технології виготовляння їжі та з інших виробничих питань.

2.13. Вживає необхідних заходів щодо підвищення продуктивності праці.

2.14. Контролює додержання працівниками підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.