Інструкція для посади "Начальник виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник виробництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні матеріали з питань виробничого планування й оперативного управління виробництвом;
      - організацію виробничого планування на підприємствах;
      - виробничі потужності підприємства та його виробничої бази;
      - спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі зв'язки між ними;
      - номенклатуру продукції, що випускається, види робіт, які виконуються: основи технології виробництва;
      - організацію оперативного обліку ходу виробництва;
      - організацію виробничих складів, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві;
      - засоби організації й механізації диспетчерської служби;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - етику ділового спілкування;
      - економіку та організацію виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує оперативне регулювання ходу виробництва та ритмічну його роботу.

2.2. Здійснює керівництво розробленням виробничих планів і календарних графіків для дільниць, цехів і виробництва в цілому, а також їх коригування протягом запланованого періоду.

2.3. Забезпечує розроблення та впровадження нормативів для оперативного календарного планування виробництва.

2.4. Організовує оперативний контроль за забезпеченням виробництва технічною документацією, матеріалами, устаткуванням, інструментом тощо.

2.5. Контролює стан комплектності незавершеного виробництва, готової продукції, дотримання встановлених норм запасів і календарних графіків у роботі цехів і дільниць.

2.6. Здійснює аналіз виконання завдань попереднього планового періоду з метою виявлення можливостей більш повного та рівномірного завантаження устаткування та виробничих площ, скорочення циклу виготовлення продукції.

2.7. Координує роботу цехів і служб підприємства.

2.8. Забезпечує своєчасне оформлення, облік і регулювання виконання замовлень з кооперації та міжцехових послуг.

2.9. Керує роботою виробничих складів.

2.10. Організовує розроблення заходів з удосконалення виробничого планування та впровадження засобів організації і механізації диспетчерської служби.

2.11. Здійснює добір кадрів працівників, їх розстановку і доцільне використання.

2.12. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.13. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу.

2.14. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників цеху, проводить виховну роботу в колективі.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.