Інструкція для посади "Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Торгівля", "Економіка і підприємництво". Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра та спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - положення про штрихове кодування товарів;
      - положення про порядок проведення оптово-промислових ярмарків;
      - інші нормативні документи, які регламентують торговельну діяльність;
      - кон'юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування;
      - джерела інформації про торговельну кон'юнктуру, закономірності та тенденції формування потреб населення;
      - методи прогнозування попиту на окремі групи товарів;
      - принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб;
      - основи сучасного маркетингу;
      - тенденції розвитку моди;
      - чинні стандарти та технічні умови на товари споживчого призначення;
      - асортимент товарів, методи визначення їх якості;
      - методи аналізу товарної структури роздрібного товарообороту, товарних запасів та інш.;
      - основи технології, економіки та організації виробництва товарів;
      - товарознавство;
      - форми впливу торгівлі на виробництво та формування попиту населення на різноманітні види товарів;
      - організацію обліку та звітності;
      - основи організації праці та управління;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі;
      - принципи конкурентних взаємовідносин;
      - форми та методи організації та оплати праці;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує працівниками відділу.

2.2. Організує проведення техніко-економічних досліджень динаміки попиту, закономірностей та тенденцій формування потреб споживачів.

2.3. Розробляє коротко-, середньо- та довгострокові прогнози розвитку попиту на товарні групи та асортимент.

2.4. Досліджує внутрішні та зовнішні ринки за параметрами: групи споживачів, характеристики продукції, основні конкуренти тощо.

2.5. Збирає, систематизує та вивчає статистичні дані, які характеризують кількісні та якісні показники діяльності підприємства за ринковими вимогами.

2.6. Визначає ступінь відповідності асортименту та якості товарів попиту населення.

2.7. Забезпечує відповідність даних кон'юнктурних оглядів реальному стану ринків, підготовку рекомендацій щодо перспектив реалізації необхідних товарів, поліпшення їх якості, розширення та оновлення асортименту.

2.8. Керує складанням прогнозів змін у попиті та структурі споживачів.

2.9. Бере участь у ярмарках з оптового продажу товарів, у комерційній роботі з вітчизняними та зарубіжними фірмами.

2.10. Бере участь у роботі комісій промислових підприємств щодо встановлення цін, художньо-технічних рад, роботі будинків моделей та виставочних павільйонів, які демонструють кращі зразки товарів, розглядає питання їх виробничого освоєння, оцінки дизайну.

2.11. Бере участь в організації та проведенні виставок-продажів, ярмарків-базарів, конференцій покупців та здійсненні інших заходів з дослідження попиту та споживання.

2.12. Координує роботу відділу з роботою відділів збуту (маркетингу), асортименту та якості товарів, комерційною службою підприємства.

2.13. Забезпечує складання встановленої звітності.

2.14. Контролює додержання правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу по вивченню кон'юнктури і попиту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.