Інструкція для посади "Інспектор з контролю якості продукції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор з контролю якості продукції" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інспектор з контролю якості продукції: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Торгівля" або "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією інспектора з контролю якості продукції I категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії "провідний інспектор". Інспектор з контролю якості продукції I категорії: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Торгівля" або "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"); стаж роботи за професією інспектора з контролю якості продукції II категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії. Інспектор з контролю якості продукції II категорії: повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Торгівля" або "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інспектора з контролю якості продукції не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії. Інспектор з контролю якості продукції: базова вища освіта (бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Торгівля" або "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"); без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти України, які регламентують діяльність підприємств та підприємництва, захист прав споживачів, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, правила роботи підприємств громадського харчування, правила продажу продовольчих товарів, порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення;
      - порядок здійснення контролю якості сировини, кулінарної продукції (товарів), оформлення відповідної документації;
      - порядок атестації, сертифікації, ліцензування кулінарної продукції (товарів) та іншу нормативно-технічну документацію;
      - стандарти, показники якісної характеристики інспектованої продукції, порядок реєстрації і контролю додержання товарних знаків і правил обслуговування;
      - встановлення цін в умовах ринку;
      - методи визначення якості кулінарної продукції (товарів);
      - вимоги до її транспортування, приймання, зберігання;
      - терміни реалізації, порядок відбору і оцінки проб та зразків для лабораторного аналізу;
      - порядок розгляду листів і заяв населення та вживання відповідних заходів;
      - санітарно-гігієнічні правила безпеки харчування;
      - порядок ведення контрольної, облікової і звітної документації;
      - основи правового і трудового законодавства;
      - основи економіки, товарознавства, бухгалтерського обліку, маркетингу, менеджменту, естетики;
      - етику і психологію ділового спілкування і ведення переговорів;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Інспектор з контролю якості продукції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор з контролю якості продукції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор з контролю якості продукції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор з контролю якості продукції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання в сфері організації харчування нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров'я споживачів, правових норм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

2.2. Перевіряє якість виробів (товарів), сировини, напівфабрикатів, які використовуються для виготовляння кулінарної продукції, стан та умови їх зберігання.

2.3. Здійснює у встановленому порядку відбір зразків (проб) кулінарної продукції для визначення відповідності якості вимогам сертифікатів, стандартів та іншої нормативно-технічної документації.

2.4. Проводить експертизу та радіометричний, хіміко-токсикологічний і фізико-хімічний контроль кулінарної продукції.

2.5. Вживає заходів щодо вилучення з обороту небезпечної кулінарної продукції (товарів) і припинення їх необ'єктивної та недобросовісної реклами.

2.6. Здійснює контроль з додержанням працівниками підприємств правил транспортування, приймання, відвантаження, пакування, зберігання кулінарної продукції (товарів) та термінів її реалізації.

2.7. Готує експертний висновок про якість продукції (товарів) у разі виникнення розбіжностей між виробниками, постачальниками і покупцями (споживачами).

2.8. Готує розпорядження щодо подальшого використання забракованої кулінарної продукції (товарів).

2.9. Передає відповідним органам матеріали проведеного контролю та експертного висновку.

2.10. Веде облік виявлених порушень поставляння і продажу кулінарної продукції (товарів) неналежної якості; аналізує причини порушень прав споживачів, вносить пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

2.11. Бере участь у проведенні вибіркових і разових перевірок додержання стандартів, рецептур і технологічних інструкцій у процесі виготовляння кулінарної продукції.

2.12. Перевіряє виробничі та побутові приміщення, а також обладнання для виготовляння та реалізації їжі щодо відповідності їх екологічним та санітарно-гігієнічним умовам, правилам безпечного ведення робіт та протипожежним вимогам; створення умов і виконання працівниками підприємств санітарно-гігієнічних правил безпеки харчування.

2.13. Бере участь у роботі дегустаційних, атестаційних та інших комісій, пов'язаних з оцінкою якості кулінарної продукції (товарів).

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор з контролю якості продукції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор з контролю якості продукції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор з контролю якості продукції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор з контролю якості продукції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор з контролю якості продукції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор з контролю якості продукції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор з контролю якості продукції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор з контролю якості продукції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор з контролю якості продукції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор з контролю якості продукції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор з контролю якості продукції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор з контролю якості продукції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор з контролю якості продукції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор з контролю якості продукції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор з контролю якості продукції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор з контролю якості продукції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.