Інструкція для посади "Інспектор-товарознавець", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор-товарознавець" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інспектор-товарознавець: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки "Торгівля" (спеціальності "Товарознавство та комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в митній справі"). Післядипломна освіта в галузі управління. Для магістра або спеціаліста - стаж роботи за професією інспектора-товарознавця I категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії "провідний інспектор-товарознавець". Інспектор-товарознавець I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки "Торгівля" (спеціальності "Товарознавство та комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в митній справі"); для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інспектора-товарознавця II категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії. Інспектор-товарознавець II категорії: повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр) за напрямом підготовки "Торгівля" (спеціальності "Товарознавство та комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в митній справі"); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інспектора-товарознавця не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії. Інспектор-товарознавець: базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Торгівля" (спеціальності: "Товарознавство та комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в митній справі"); без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування та реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
      - порядок обміну товарів;
      - умови постачання товарів та правила їх приймання, зберігання та реалізації;
      - товарні класифікації України та зарубіжних країн;
      - принципи сертифікації систем контролю якості товарів на виробничих підприємствах та підприємствах торгівлі;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі;
      - правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров'я споживачів;
      - стандарти та технічні умови щодо якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - порядок вилучення та обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, що не відповідають установленим нормам;
      - порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі, умови зберігання і транспортування товарів;
      - основи етики та психології в торгівлі;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, санітарні норми і правила.

1.4. Інспектор-товарознавець призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор-товарознавець підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор-товарознавець керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор-товарознавець під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує експертний висновок про якість товарів у разі виникнення розбіжностей між виробниками, постачальниками та покупцями.

2.2. Готує розпорядження щодо подальшого використання забракованих товарів.

2.3. Бере участь у погодженні проектів стандартів, технічних умов та іншої нормативно-технічної документації на товари споживчого або виробничо-технічного призначення.

2.4. Проводить відбір зразків (проб) для визначення відповідності якості товарів, які перевіряються, вимогам стандартів та іншої нормативно-технічної документації.

2.5. Бере участь у роботі художньо-технічної ради, атестаційних, дегустаційних та інших комісій, пов'язаних з оцінкою якості товарів.

2.6. Бере участь у роботі порівняльних конкурсів якості товарів споживчого призначення і контролює виконання рішень за підсумками конкурсу.

2.7. Розглядає пропозиції, заяви, скарги на низьку якість товарів, порушення в роботі підприємств торгівлі та громадського харчування і вживає необхідних заходів.

2.8. Проводить перевірку якості товарів, які надійшли у продаж.

2.9. Здійснює контроль за дотриманням працівниками підприємств торгівлі правил приймання, відвантаження, пакування, зберігання та строків реалізації товарів (продукції).

2.10. Перевіряє наявність та правильність оформлення сертифіката відповідності.

2.11. Перевіряє стан та умови зберігання товарів на базах і складах.

2.12. Бере участь у проведенні на підприємствах, що виготовляють продовольчі товари, вибіркові і разові перевірки якості товарів, що перевіряються.

2.13. Контролює дотримання стандартів, технічних умов, відповідність товарів затвердженим зразкам, еталонам, рецептурам і технологічним інструкціям.

2.14. Здійснює, у разі потреби, перевірку якості сировини, що використовується, матеріалів та комплектуючих деталей і виробів на підприємствах промисловості.

2.15. Контролює додержання торговельними підприємствами цін на товари.

2.16. Готує приписи, обов'язкові до виконання керівниками підприємств, щодо усунення виявлених недоліків та порушень.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор-товарознавець має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор-товарознавець має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор-товарознавець має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор-товарознавець має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор-товарознавець має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор-товарознавець має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор-товарознавець має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор-товарознавець має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор-товарознавець має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор-товарознавець несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор-товарознавець несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор-товарознавець несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор-товарознавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор-товарознавець несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор-товарознавець несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор-товарознавець несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.