Інструкція для посади "Головний калібрувальник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний калібрувальник" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва;
      - перспективи розвитку підприємства;
      - номенклатуру продукції, що випускається;
      - особливості структури, профіль та спеціалізацію підприємства;
      - організацію технологічної підготовки виробництва в галузі та на підприємстві;
      - основне технологічне устаткування, будову та принципи його роботи;
      - правила технічної експлуатації, діючі стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розробки та оформлення технічної документації;
      - нормативи витрат металу;
      - досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств у галузі технології прокатного виробництва;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний калібрувальник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний калібрувальник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний калібрувальник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний калібрувальник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво з забезпечення прокатних цехів технічною документацією на калібровки, валкову арматуру та приймальні шаблони.

2.2. Організує виготовлення монтажних креслень валків та схем прокатки.

2.3. Контролює настройку робочих клітей станів, забезпечує перевірку правильності калібровки валків.

2.4. Керує роботою з удосконалення діючих калібрів валків з метою підвищення продуктивності станів, поліпшення якості металу, що прокатується, скорочення витрат металу, електроенергії та зниження собівартості прокату.

2.5. Забезпечує прокатні стани необхідним запасом валків.

2.6. Бере участь у розробці технологічних інструкцій та правил технічної експлуатації валків.

2.7. Бере участь у проведенні пробних прокаток, освоєнні нових профілів прокату.

2.8. Розробляє заходи, спрямовані на підвищення стійкості та стійкості валків проти спрацювання.

2.9. Керує роботою калібрувального бюро (відділу).

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний калібрувальник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний калібрувальник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний калібрувальник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний калібрувальник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний калібрувальник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний калібрувальник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний калібрувальник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний калібрувальник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний калібрувальник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний калібрувальник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний калібрувальник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний калібрувальник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний калібрувальник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний калібрувальник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний калібрувальник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний калібрувальник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.