Інструкція для посади "Головний конструктор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний конструктор" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні правові акти;
      - методичні матеріали з конструкторської підготовки виробництва;
      - профіль, спеціалізацію та особливості організаційно-технологічної структури підприємства;
      - перспективи технічного розвитку галузі і підприємства;
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - системи і методи проектування;
      - організацію конструкторської підготовки виробництва в галузі і на підприємстві;
      - виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи устаткування підприємства, правила його експлуатації;
      - порядок і методи планування конструкторської підготовки виробництва;
      - технічні вимоги до конструкцій, що розроблюються, до умов їх монтажу та здавання в експлуатацію;
      - методи проведення технічних розрахунків;
      - основи технічної естетики, художнього конструювання та ергономіки, стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення конструкторської документації;
      - основи патентознавства, стандартизації та сертифікації;
      - системи автоматизованого проектування;
      - сучасні обчислювальні та телекомунікаційні засоби, включаючи засоби копіювання та тиражування конструкторської документації;
      - вимоги раціональної організації праці до проектно-конструкторських розробок;
      - вітчизняні і світові досягнення науки та техніки у відповідній галузі виробництва;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід конструювання аналогічної продукції;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи екологічного законодавства;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Головний конструктор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний конструктор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний конструктор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний конструктор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує створенням нових та модернізацією конструкцій виробів (комплексів, машин, апаратів, приладів, механізмів) діючого виробництва, забезпечуючи їх високий технічний рівень, конкуренто- та патентоспроможність, відповідність сучасним досягненням науки і техніки, вимогам технічної естетики та найбільш економічної технології виробництва.

2.2. Вживає заходів щодо прискорення освоєння у виробництві перспективних конструкторських розробок, найновіших матеріалів, широкого впровадження науково-технічних досягнень.

2.3. Організовує розроблення проектів нових дослідних і промислових установок, нестандартного устаткування та пристроїв у зв'язку з реконструкцією об'єктів, автоматизацією виробництва та механізацією трудомістких процесів.

2.4. Проводить роботу з підвищення рівня уніфікації, стандартизації та сертифікації конструкцій виробів, що розроблюються.

2.5. Забезпечує відповідність нових і модернізованих, конструкцій технічним завданням, стандартам, вимогам раціональної організації та охорони праці.

2.6. Керує підготовкою техніко-економічних обґрунтувань ефективності нових конструкторських розробок, їх переваг порівняно з тими виробами, що виготовлялися раніше.

2.7. Організовує розроблення перспективних і річних планів упровадження та освоєння нової техніки, конструкторської підготовки виробництва, дослідних та експериментально-конструкторських робіт, контролює їх виконання.

2.8. Забезпечує впровадження систем автоматизованого проектування, своєчасного складання, погодження та затвердження креслень та іншої технічної документації, яка розроблюється конструкторськими підрозділами.

2.9. Разом із замовниками здійснює розроблення технічних завдань на проектування, забезпечує захист та погодження за встановленим порядком розроблених ескізних, технічних та робочих проектів, подає проектні рішення на затвердження.

2.10. Організовує зберігання відповідно до чинних правил, тиражування і своєчасне забезпечення виробництва кресленнями та іншою конструкторською документацією.

2.11. Вживає заходів щодо скорочення термінів освоєння нової техніки, вартості та циклу конструкторської підготовки виробництва за рахунок упровадження прогресивних методів проектування, обчислювальної та телекомунікаційної техніки, передових способів тиражування технічної документації, широкого використання в проектах стандартизованих і уніфікованих деталей та складальних одиниць.

2.12. Здійснює керівництво дослідними та експериментальними роботами, що проводяться в підрозділах дослідного виробництва.

2.13. Організовує виготовлення дослідних зразків, їх експериментальну перевірку, опрацювання встановлювальних партій та випуск перших промислових серій, домагаючись постійного підвищення якості та надійності виробів, рівня їх технологічності, екологічності, зниження їх собівартості, трудомісткості та матеріаломісткості.

2.14. Бере участь у монтажі, випробуванні, налагодженні та пуску нових конструкцій виробів.

2.15. Здійснює авторський нагляд за виготовленням виробів та їх експлуатацією.

2.16. Подає на затвердження зміни, які вносяться в технічну документацію з конструкторської підготовки виробництва.

2.17. Бере участь у роботі з атестації виробів за категоріями якості, розробленні пропозицій щодо реконструкції, технічного переозброєння, інтенсифікації виробництва, підвищення його ефективності.

2.18. Забезпечує конструкторське розроблення прийнятих до впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

2.19. Розглядає та готує відгуки і висновки на найбільш складні раціоналізаторські пропозиції, а також на проекти стандартів та іншу конструкторську документацію, яка надходить на підприємство від сторонніх організацій.

2.20. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників, які здійснюють конструкторську підготовку виробництва.

2.21. Керує працівниками відділу, направляє і координує діяльність підпорядкованих йому підрозділів.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний конструктор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний конструктор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний конструктор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний конструктор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний конструктор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний конструктор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний конструктор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний конструктор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний конструктор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний конструктор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний конструктор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний конструктор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний конструктор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний конструктор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний конструктор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний конструктор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.