Інструкція для посади "Капітан пожежного корабля", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Капітан пожежного корабля" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом (на акваторіях) на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років або на аналогічних посадах - не менше 1 року. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі, нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері цивільного захисту, морського та річкового флоту;
      - тактико-технічні характеристики корабля (катера), район акваторії, що охороняється, її спецлоцію та інш.;
      - місце розташування і оперативно-тактичну характеристику найбільш важливих і пожежонебезпечних об'єктів, у тому числі і берегових;
      - тактичні можливості пожежних кораблів (катерів), пожежно-рятувальних підрозділів, прийоми і способи їх використання при спільному веденні дій під час гасіння пожеж;
      - організацію гасіння пожеж, методи керівництва і управління силами і засобами пожежно-рятувальних підрозділів;
      - форми та методи роботи із засобами масової інформації;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми з охорони праці та пожежної безпеки;
      - порядок організації гарнізонної та караульної служби;
      - документацію пожежно-рятувального підрозділу;
      - порядок організації пожежогасіння на об'єктах і в населених пунктах;
      - дислокацію сил та засобів підрозділу, порядок їх залучення до ліквідації пожеж, наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха згідно з планами залучення сил та засобів;
      - дислокацію сил цивільного захисту на території акваторії, що охороняється, порядок їх залучення до ліквідації пожеж, наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інш.;
      - методи ведення дій аварійно-рятувальними підрозділами під час ліквідації пожеж, наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха, проведенні аварійно-рятувальних робіт;
      - вимоги безпеки праці;
      - організацію та порядок проведення всіх видів підготовки особового складу, наставництва над молодими працівниками;
      - методику перевірки працездатності систем пожежної автоматики, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання;
      - будову, тактико-технічні характеристики, правила експлуатації та порядок обслуговування протипожежної техніки і пожежного устатковання;
      - організацію діяльності газодимозахисної служби;
      - будову, тактико-технічні характеристики, принципи роботи та обслуговування захисних дихальних апаратів, які є на оснащенні підрозділу;
      - основи службових відносин і принципи управління;
      - порядок дій за сигналом пожежної тривоги та місця зосередження техніки і особового складу.

1.4. Капітан пожежного корабля призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Капітан пожежного корабля підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Капітан пожежного корабля керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Капітан пожежного корабля під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю корабля (катера), розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, забезпечує виконання покладених на особовий склад завдань.

2.2. Організовує взаємодію з іншими підрозділами, організаціями з питань, що стосуються його компетенції.

2.3. Забезпечує безаварійне плавання судна, суворе дотримання судноводійським складом та іншими членами екіпажу правил, що регламентують безпеку плавання, технічної експлуатації суден; відпрацювання та виконання усіх заходів із боротьби за живучість судна; постійну готовність до виконання поставлених завдань, заправку паливно-мастильними матеріалами і вогнегасними засобами, роботу газодимозахисної служби.

2.4. Організовує і здійснює контроль за проведенням міжнавігаційних ремонтів корабля (катера) і технічних обслуговувань.

2.5. У небезпечних та важких умовах плавання (туман, шторм, льодохід), випадках хвороби або відсутності заступника командира корабля (катера), особисто керує кораблем (катером).

2.6. В аварійних ситуаціях, після прийняття заходів щодо рятування корабля (катера), якщо на його думку судну загрожує неминуча загибель, дозволяє судовому екіпажу залишити судно, сам покидає його останнім.

2.7. Забезпечує виконання вказівок та вимог органів Держфлотінспекції України, санітарної інспекції тощо, подання корабля (катера) до огляду та отримання свідоцтва.

2.8. Аналізує ефективність роботи команди корабля (катера), вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи.

2.9. Здійснює планування роботи і забезпечення контролю за виконанням запланованих заходів.

2.10. Розробляє та контролює виконання працівниками функціональних обов'язків, вивчає ділові і моральні якості працівників та готує матеріали для їх атестування атестаційною комісією.

2.11. Подає пропозиції безпосередньому керівництву про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

2.12. Організовує, проводить службові та оперативні наради, навчально-методичні збори, семінари тощо.

2.13. Організовує і контролює проведення професійної підготовки особового складу, роботу з питань забезпечення вимог безпеки праці працівників.

2.14. Організовує навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці.

2.15. Виконує обов'язки керівника гасіння пожежі, бере участь у дослідженні пожеж, розслідуванні нещасних випадків, що сталися з працівниками під час виконання ними службових обов'язків.

2.16. Надає першу невідкладну медичну допомогу потерпілим на пожежах.

2.17. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Капітан пожежного корабля має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Капітан пожежного корабля має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Капітан пожежного корабля має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Капітан пожежного корабля має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Капітан пожежного корабля має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Капітан пожежного корабля має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Капітан пожежного корабля має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Капітан пожежного корабля має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Капітан пожежного корабля має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Капітан пожежного корабля несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Капітан пожежного корабля несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Капітан пожежного корабля несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Капітан пожежного корабля несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Капітан пожежного корабля несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Капітан пожежного корабля несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Капітан пожежного корабля несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.