* *
Інструкція для посади "Командир частини", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир частини" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту;
      - постанови, укази, розпорядження, рішення та інші керівні документи, що регламентують діяльність оперативно-рятувальної служби з питань організації навчально-виховного процесу, несення гарнізонної та караульної служби, професійної підготовки рядового і начальницького складу;
      - державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення, правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки;
      - норми матеріально-технічного забезпечення;
      - тактико-технічні можливості протипожежної техніки та правила їх технічної експлуатації;
      - правила зберігання та списання протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення та інших матеріальних цінностей;
      - порядок укладання та оформлення договорів з організаціями з надання платних послуг;
      - правила експлуатації та тактико-технічні можливості пожежних автомобілів, які є на оснащенні підрозділу;
      - оперативну обстановку, стан систем протипожежного водопостачання, проїздів і зв'язку в районі.

1.4. Командир частини призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир частини підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир частини керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир частини під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює загальне керівництво роботою особового складу, розподіляє обов'язки та контролює їх виконання.

2.2. Організовує та забезпечує якісне виконання завдань, покладених на частину, координує всі види її діяльності.

2.3. Забезпечує виїзд на місце події, керує діями особового складу під час ліквідації пожежі, аварії, стихійного лиха.

2.4. Здійснює планування роботи частини, контролює стан виконання запланованих заходів, сприяє раціональному використанню робочого часу особовим складом під час виконання навчально-пожежних робіт.

2.5. Розробляє заходи щодо підвищення готовності частини та подає їх на розгляд вищому керівництву.

2.6. Готує проекти наказів, доповідні записки, огляди та інші аналітичні документи з питань, що стосуються діяльності частини.

2.7. Розробляє службову документацію, контролює її ведення та зберігання у встановленому порядку, вносить необхідні корективи до документації.

2.8. Здійснює проведення відповідних заходів щодо підвищення професійної майстерності особового складу частини.

2.9. Організовує навчально-виробничу практику (стажування) змінного складу за відповідними програмами, здійснює практичні заходи щодо їх реалізації у навчальному процесі.

2.10. Забезпечує контроль за організацією караульної служби.

2.11. Здійснює зміну чергових караулів, затверджує наряд на службу, перевіряє готовність начальницького складу до проведення занять та несення караульної служби.

2.12. Контролює та несе відповідальність за роботу газодимозахисної служби частини, особисто проводить заняття з особовим складом на свіжому повітрі та у теплодимокамері в апаратах захисту органів дихання.

2.13. Контролює та несе відповідальність за забезпечення постійної готовності протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення, засобів зв'язку.

2.14. Здійснює контроль за обліком витрат пально-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів.

2.15. Забезпечує контроль за станом систем протипожежного водопостачання.

2.16. Вживає заходів, спрямованих на поліпшення матеріально-технічної бази частини.

2.17. Сприяє виконанню робіт за договорами щодо надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам, якщо це не заважає основній діяльності частини.

2.18. Проводить індивідуально-виховну роботу з особовим складом.

2.19. Аналізує та контролює дотримання дисципліни у пожежній частині та впроваджує заходи щодо її зміцнення.

2.20. Контролює дотримання підлеглими норм та правил з охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії в частині.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир частини має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир частини має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир частини має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир частини має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир частини має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир частини має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир частини має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир частини має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир частини має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир частини несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир частини несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир частини несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир частини несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир частини несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир частини несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир частини несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.