Інструкція для посади "Головний соціолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний соціолог" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з соціальних питань;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства;
      - соціологію праці;
      - методи проведення соціологічних досліджень;
      - основи інженерної і соціальної психології, економіки, технології та організації виробництва, праці й управління;
      - порядок, методи організації соціального розвитку підприємства;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід роботи в соціальній сфері;
      - основи трудового законодавства;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Головний соціолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний соціолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний соціолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний соціолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує проведенням соціологічних досліджень з метою розроблення і впровадження заходів, спрямованих на створення найбільш сприятливих соціально-психологічних умов, які позитивно впливають на підвищення рівня задоволення матеріальних і духовних потреб працівників, зростання продуктивності їх праці та ефективності виробництва.

2.2. Очолює складання проектів програм економічного і соціального розвитку підприємства, програм соціологічних досліджень і контролює їх виконання.

2.3. Організовує проведення соціологічних досліджень та узагальнює одержані пропозиції.

2.4. Забезпечує розроблення рекомендацій на основі проведених досліджень щодо вдосконалення форм організації праці, її поділу і кооперації, поліпшення умов трудової діяльності.

2.5. Бере участь у роботі з визначення перспектив зростання заробітної плати працівників, з удосконалення систем матеріального і морального стимулювання трудової діяльності працівників, а також визначення можливостей повнішого задоволення потреб членів трудового колективу в житлі, дитячих закладах, поліпшення організації громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку санаторно-курортної мережі і забезпечення медичною допомогою.

2.6. Вивчає та визначає найбільш актуальні питання і проблеми соціального характеру і шляхи усунення причин, які викликають плинність персоналу, порушення трудової дисципліни тощо.

2.7. Керує підготуванням пропозицій щодо вирішення соціальних проблем із зазначенням конкретних строків і виконавців, а також необхідних фінансових коштів, вживає заходів щодо мобілізації трудових колективів на їх виконання.

2.8. Організовує пропаганду соціологічних знань, надає методичну допомогу працівникам підприємства щодо вирішення соціальних питань.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний соціолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний соціолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний соціолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний соціолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний соціолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний соціолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний соціолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний соціолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний соціолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний соціолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний соціолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний соціолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний соціолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний соціолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний соціолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний соціолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.