Інструкція для посади "Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, правила, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань навчання, підвищення кваліфікації і тренажерної підготовки персоналу атомної електростанції;
      - виробничу й організаційну структуру атомної електростанції, основні технологічні процеси й режими виробництва;
      - устаткування атомної електростанції й основні принципи його роботи;
      - положення про ліцензування підготовки персоналу атомних електростанцій України;
      - ліцензійні вимоги до персоналу атомних електростанцій України;
      - основи економіки, організації виробництва та управління, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво організацією навчання і підготовки персоналу атомної електростанції; очолює роботу з підготовки і підтримки кваліфікації персоналу, від дії якого залежить безпечна експлуатація атомної електростанції.

2.2. Організовує роботу із взаємодії структурних підрозділів атомної електростанції з навчально-тренувальним центром, спрямовує їх діяльність у навчальному процесі.

2.3. Організовує підготовку й підтримку кваліфікації інструкторського складу навчально-тренувального центру, професійне навчання персоналу, що ліцензується, відповідно до індивідуальних програм підтримки кваліфікації.

2.4. Здійснює керівництво розробленням навчальних планів, програм і методик навчання персоналу, бере участь у формуванні навчальних груп для навчання і тренажерної підготовки, використовуючи матеріали розслідувань, оглядів, аналізів аварій і відмов у роботі атомної електростанції.

2.5. Контролює процеси навчання і тренування, бере участь у роботі комісій з перевірки знань і атестації персоналу, в аналізуванні аварій і відмов устаткування атомної електростанції.

2.6. Здійснює контроль за виконанням програм зі створення, реконструкції і модернізації технічних засобів навчання: повномасштабних, аналітичних, локальних тренажерів, комп'ютерних навчальних систем, навчально-тренувальних лабораторій і майстерень.

2.7. Керує розробленням навчально-методичної документації (навчальних планів, посібників і рекомендацій, програм і розкладів занять навчальних груп) з урахуванням вимог виробництва.

2.8. Забезпечує розроблення програм підготовки і підтримки кваліфікації відповідального оперативного персоналу, на підготовку якого потрібна ліцензія Головної державної інспекції з нагляду за ядерною безпекою, Мінекології та природних ресурсів України, а також для інструкторів навчально-тренувального центру.

2.9. Контролює якість занять, що проводяться, дотримання термінів навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність ведення встановленої документації, очолює роботу з удосконалення форм й методів професійної підготовки й підтримки кваліфікації персоналу відповідно до вимог експлуатуючої організації.

2.10. Здійснює контроль за своєчасним внесенням змін та доповнень до чинних інструкцій, правил, норм.

2.11. Сприяє вивченню і використанню в діяльності атомної електростанції інформаційних матеріалів з досягнень науки й техніки, передового виробничого досвіду в атомній енергетиці.

2.12. Організовує підбір кадрів інструкторського складу, що здійснює і забезпечує підготовку персоналу атомної електростанції.

2.13. Здійснює керівництво діяльністю навчально-тренувального центру, створює умови для виявлення творчої ініціативи та активності персоналу навчально-тренувального центру в досягненні високих результатів роботи, надає підтримку й забезпечує поширення творчих починань, проводить виховну роботу в колективі.

2.14. Керує працівниками навчально-тренувального центру.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.