* *
Інструкція для посади "Голова ради директорів біржі", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Голова ради директорів біржі" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність сертифіката фахівця з питань організації торгівлі на фондовому ринку. Стаж роботи на керівних посадах у відповідній сфері діяльності - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, нормативно-правові акти України та міжнародні стандарти з питань, що відносяться до професійної сфери діяльності;
      - документи, що регламентують діяльність з організації торгівлі цінними паперами;
      - документи, що регламентують роботу фондової біржі та торговельно-інформаційної системи;
      - основи професійної етики та соціальної психології;
      - основи організації праці та управління;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - правила та норми охорони праці;
      - основи економіки, менеджменту, маркетингу, трудове та цивільне законодавство.

1.4. Голова ради директорів біржі призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Голова ради директорів біржі підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Голова ради директорів біржі керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Голова ради директорів біржі під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює виконання планів та завдань, розроблених загальними зборами, Радою директорів біржі, правлінням біржі щодо удосконалення біржової торгівлі, розвитку біржі.

2.2. Контролює організацію та проведення біржових операцій з купівлі-продажу цінних паперів.

2.3. Проводить аналіз економічної кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків капіталу, на основі якого визначає перспективи розвитку ринку цінних паперів; економічного стану емітентів та залучення їх цінних паперів у лістинг біржі; удосконалення біржових торгових та інформаційних комп'ютерних систем, підвищення якості послуг, які надаються біржею.

2.4. Готує інформацію для керівництва біржі про стан ринку цінних паперів, співробітництво з державними органами, фінансовими установами України, міжнародними структурами фондового ринку у питаннях розвитку національного ринку цінних паперів, його інтеграції у світові фондові ринки.

2.5. Бере участь у підготовці проектів нормативних документів фондової біржі.

2.6. Подає пропозиції щодо внесення питань до порядку денного засідань правління біржі.

2.7. Інформує громадськість про діяльність фондової біржі через засоби масової інформації.

2.8. Контролює виконання плану роботи біржі, затверджених програм, постанов Радою директорів біржі і правління, наказів Голови правління біржі.

2.9. Координує роботу директорів департаментів та контролює виконання ними своїх функціональних обов'язків; подає Голові правління біржі пропозиції щодо призначення або звільнення з посади директорів департаментів.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Голова ради директорів біржі має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Голова ради директорів біржі має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Голова ради директорів біржі має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Голова ради директорів біржі має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Голова ради директорів біржі має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Голова ради директорів біржі має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Голова ради директорів біржі має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Голова ради директорів біржі має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Голова ради директорів біржі має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Голова ради директорів біржі несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Голова ради директорів біржі несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Голова ради директорів біржі несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Голова ради директорів біржі несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Голова ради директорів біржі несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Голова ради директорів біржі несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Голова ради директорів біржі несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.