* *
Інструкція для посади "Голова спостережної ради", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Голова спостережної ради" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Господарський кодекс України;
      - закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства;
      - статут підприємства;
      - функції, організацію та повноваження загальних зборів акціонерів, спостережної (наглядової) ради, правління, ревізійної комісії;
      - основи інвестиційного процесу та підготовки інвестиційних пропозицій;
      - дивідендну політику акціонерного товариства;
      - основи планування, статистики, менеджменту, комерційної діяльності, оподаткування, роботи з цінними паперами;
      - організацію систем управлінського обліку на підприємстві;
      - засоби обчислювальної техніки, телеграфного, телексного, факсимільного та інших видів зв'язку;
      - етику ділового спілкування;
      - законодавство про працю;
      - правила та норми з охорони праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

1.4. Голова спостережної ради призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Голова спостережної ради підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Голова спостережної ради керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Голова спостережної ради під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очолює спостережну (наглядову) раду підприємств різних форм власності та способів господарювання.

2.2. Організовує роботу спостережної (наглядової) ради в межах повноважень, визначених статутом підприємства.

2.3. Здійснює керівництво роботою спостережної (наглядової) ради щодо контролю за діяльністю виконавчих органів підприємства з порядку формування та розподілу доходу підприємства, виконання договірних зобов'язань, проведення інвестиційної політики тощо.

2.4. Здійснює нагляд за дотриманням виконавчими органами підприємства законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються діяльності підприємства.

2.5. Встановлює порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства.

2.6. Скликає засідання спостережної (наглядової) ради, формулює перелік питань для розгляду та головує на засіданні.

2.7. Подає пропозиції на розгляд членами спостережної (наглядової) ради щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, затвердження їх статутів і положень.

2.8. Готує пропозиції щодо питань, які виносяться на загальні збори акціонерів.

2.9. Під час відсутності голови спостережної (наглядової) ради його повноваження на засіданнях здійснює один з членів ради за її рішенням.

2.10. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Голова спостережної ради має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Голова спостережної ради має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Голова спостережної ради має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Голова спостережної ради має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Голова спостережної ради має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Голова спостережної ради має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Голова спостережної ради має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Голова спостережної ради має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Голова спостережної ради має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Голова спостережної ради несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Голова спостережної ради несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Голова спостережної ради несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Голова спостережної ради несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Голова спостережної ради несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Голова спостережної ради несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Голова спостережної ради несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.