* *
Інструкція для посади "Апаратник перегонки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник перегонки 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника перегонки 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва продукту, будову та конструктивні особливості устаткування, яке обслуговується, та контрольно-вимірювальних приладів;
      - параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу;
      - суть фізико-хімічних процесів;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини;
      - вимоги до сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - методику проведення аналізів;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник перегонки 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник перегонки 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник перегонки 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник перегонки 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес перегонки і дистиляції тонкого очищення розчину карбаміду після вузла синтезу під тиском від карбамату амонію, аміаку і двоокису вуглецю з одночасним концентруванням розчину карбаміду.

2.2. Веде процес концентрування газів дистиляції з утворенням розчину вуглеамонійних солей та їх поверненням до системи синтезу карбаміду.

2.3. Відбирає аналізи розчину вуглеамонійних солей і підтримує мольне співвідношення аміаку та двоокису вуглецю у межах норм, що встановлені регламентом.

2.4. Відбирає аналізи розчину карбаміду та регулює за результатами аналізів склад біурету і аміаку в розчині.

2.5. Підтримує параметри технологічного режиму: температуру, тиск, витрати розчинів солей карбаміду, вуглеамонійних солей і газів дистиляції.

2.6. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та регулює технологічний процес за їх показаннями і результатами аналізів.

2.7. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх.

2.8. Обслуговує ректифікаційну колону з підігрівником та сепаратором, конденсатор низького тиску, напірний бак зі скрубером, циркуляційний холодильник, вакуум-випарник, запірну та регулюючу арматуру.

2.9. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування.

2.10. Веде записи в робочому журналі.

2.11. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник перегонки 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник перегонки 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник перегонки 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник перегонки 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник перегонки 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник перегонки 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник перегонки 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник перегонки 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник перегонки 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник перегонки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник перегонки 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник перегонки 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник перегонки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник перегонки 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник перегонки 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник перегонки 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.