* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти України;
      - директивні матеріали Міністерства палива та енергетики України;
      - Положення про державний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії;
      - положення про порядок розроблення, узгодження, затвердження та аналіз добового графіка об'єднаної енергетичної системи України;
      - правила експлуатації водосховищ Дніпровського і Дністровського каскадів, Водний кодекс;
      - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - правила безпеки;
      - інструкції з оперативних задач, інструкції та програми з розрахунку на електронних обчислювальних машинах прогнозу електроспоживання та оброблення статистики;
      - інструкцію з підготовки й передавання оперативної інформації за показниками режиму роботи;
      - оперативну корекцію внутрішньодобових режимів;
      - побудову енергетичних характеристик, оптимізацію короткотривалих і довготривалих режимів;
      - рішення міжвідомчих комісій щодо режимів роботи гідроелектростанцій Дніпровського і Дністровського каскадів;
      - договори та угоди, укладені з енергетичними компаніями України на відпуск і взаємопоставки електроенергії.

1.4. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розроблення основних оптимальних експлуатаційних режимів роботи устаткування теплових електростанцій для різних умов роботи об'єднаної енергосистеми України, виходячи з вимог надійної роботи та раціонального використання енергоресурсів.

2.2. Проводить аналіз фактичних режимів роботи електростанцій та енергосистем об'єднаної енергосистеми України, робить зауваження щодо порушення найвигіднішого розподілу навантажень між електростанціями, енергосистемами та використанням енергоресурсів.

2.3. Розробляє завдання і організовує проведення розрахунків оптимізації за напругою та реактивною потужністю.

2.4. Підготовляє пропозиції з оптимальних графіків рівнів напруги в контрольних точках основної мережі об'єднаної енергосистеми, розробляє поточні рекомендації для впровадження оптимальних режимів в основній мережі за напругою та реактивною потужністю.

2.5. Виконує і організовує розроблення річних і сезонних схем регулювання стоку й складає диспетчерські графіки спрацювання та наповнення водосховищ з урахуванням вимог інших водокористувачів.

2.6. Виконує і організовує водноенергетичні та водногосподарські розрахунки оптимальних режимів роботи ГЕС, у тому числі оптимізацію на електронних обчислювальних машинах, що забезпечує підвищення економічності використання ГЕС і каскадів.

2.7. Розробляє режими роботи ГЕС Дніпровського й Дністровського каскадів на особливі періоди, а також виконує роботи, пов'язані з виконанням заходів щодо запобігання та ліквідації аварійних ситуацій.

2.8. Організовує та бере участь у промисловій експлуатації програми оперативної корекції режимів Дніпровського каскаду.

2.9. Складає прогноз для очікуваних балансів потужності та ремонтного майданчика тижневих та середньотижневих максимумів споживаної потужності на рік, квартал, місяць.

2.10. Складає місячні баланси потужності та енергії для визначення граничних рівнів споживання електроенергії і потужності енергоспоживаючими компаніями.

2.11. Складає річні графіки планових ремонтів генеруючого устаткування ТЕС, АЕС, ГЕС.

2.12. Здійснює розрахунки, розпланування завдання, погоджує граничні максимуми споживаної потужності об'єднаної енергосистеми України.

2.13. Складає прогноз електроспоживання по об'єднаній енергосистемі України для балансів електроенергії та потужності на рік за кварталами, квартал - за місяцями, місяць - за тижнями.

2.14. Здійснює контроль за дотриманням енергопостачальними компаніями Міністерства палива та енергетики встановлених обсягів споживання електричної енергії.

2.15. Розробляє форми й зміст, організацію надання енергопостачальними компаніями статистичних і оперативних звітів споживання електричної енергії галузями суспільного виробництва та населенням, групами споживачів в розрізі зон впливу електроенергетичних систем, а також енергопостачальних компаній Міністерства палива та енергетики.

2.16. Контролює дотримання енергопостачальними компаніями встановлених режимів споживання електричної енергії і потужності.

2.17. Організовує проведення вимірювань електричного навантаження споживачами у встановлені періоди часу.

2.18. Здійснює розроблення та організацію подання в Національну енергетичну компанію "Укренерго" (НЕК "Укренерго") статистичних і оперативних звітів споживання електричної енергії і потужності, а також складає добові графіки навантаження галузей народного господарства, груп споживачів у розрізі електроенергетичних систем і енергопостачальних компаній Міністерства палива та енергетики.

2.19. Організовує укладання електроенергетичними системами та енергопостачальними компаніями Міністерства палива та енергетики графіків обмеження і вимкнення споживачів електричної енергії.

2.20. Контролює виконання енергопостачальними компаніями положень директивних та інструктивних документів з питань складання та застосування графіків обмеження та аварійного вимкнення.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з розрахунків стійкості і протиаварійної автоматики несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Підготовляє розрахункові еквівалентні електричні схеми ОЕС України та суміжних енергосистем, необхідні для проведення розрахунків потокорозподілу потужності, статичної і динамічної стійкості, асинхронних режимів.

5.2. Готує вихідну інформацію для проведення електричних розрахунків на персональних ЕОМ.

5.3. Аналізує розрахунки стійкості в основній мережі ОЕС під час введення нових великих енергооб'єктів, а також під час змін схеми основної мережі.

5.4. Бере участь в розробці режимних принципів та уставок пристроїв ПА, готує пропозиції для розгляду керівництвом служби.

5.5. Підготовляє режимні вказівки оперативному персоналу НЕК "Укренерго" з кола вирішуваних питань.

5.6. Бере участь у коригуванні оперативної інструкції ОД-10 "Із запобігання порушення статичної стійкості в ОЕС України", Бере участь у підготовці режимних вказівок до картки перемикань для диспетчерів НЕК "Укренерго" по ПЛ, що знаходяться в оперативному управлінні і веденні НЕК "Укренерго".

5.7. Підготовляє режимні вимоги до автоматики регулювання частоти і потужності (АРЧП) в ОЕС України.

5.8. Підготовляє завдання енергосистемам з обсягів та уставок АЧ Р-ЧАП В, робить аналіз і складає звітну зведену інформацію по системі АЧР-ЧАПВ ОЕС України.

5.9. Контролює правильне настроювання та обсяги АЧР-ЧАПВ з виїздом на об'єкти.

5.10. Розглядає проектні матеріали розвитку ОЕС у частині стійкості та протиаварійної автоматики і підготовляє зауваження до них.

5.11. Бере участь у розробленні і впровадженні нових методів, програм і технічних засобів проведення розрахунків електричних режимів.

5.12. Аналізує аварійні ситуації в ОЕС України, випадки роботи протиаварійної автоматики та аварійних вимкнень ПЛ.