Інструкція для посади "Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомній електростанції - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з питань забезпечення радіаційної безпеки;
      - основи теорії радіаційного захисту;
      - виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи устаткування атомної електростанції, правила його експлуатації і контролю стану радіаційної ситуації;
      - правила контролю стану радіаційної ситуації в районі розташування атомної електростанції;
      - основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції;
      - основи організації радіаційного захисту персоналу і населення під час нормальної експлуатації атомної електростанції, а також в аварійних режимах;
      - основи трудового законодавства, економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - правила й норми охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки.

1.4. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює дотримання персоналом чинного законодавства, стандартів, правил, інструкцій і інших нормативних актів з радіаційної безпеки в процесі експлуатації і ремонту устаткування і систем атомної електростанції.

2.2. У разі виявлення порушень нормативних актів, що регламентують радіаційну безпеку, видає розпорядження щодо їх усунення керівникам відповідних підрозділів атомної електростанції.

2.3. Здійснює контроль виконання підрозділами атомної електростанції розпоряджень, заходів щодо усунення порушень з питань радіаційної безпеки.

2.4. Розробляє і коректує розпорядчі, нормативні, інструктивні та інші документи, які регулюють питання дотримання працівниками атомної електростанції вимог радіаційної безпеки.

2.5. Бере участь у розробленні заходів для зниження рівня впливу іонізуючих випромінювань на організм людини і пов'язаних з ним професіональних захворювань.

2.6. Надає методичну допомогу підрозділам атомної електростанції з питань забезпечення радіаційної безпеки.

2.7. Бере участь у комплексних і цільових перевірках забезпечення радіаційної безпеки.

2.8. Бере участь у роботі комісій з перевірки знань працівників атомної електростанції у галузі радіаційної безпеки.

2.9. Контролює проведення робіт за дозиметричними нарядами, застосування працюючими засобів індивідуального захисту у зоні впливу іонізуючого випромінювання.

2.10. Бере участь у розслідуванні випадків опромінення працівників електростанції вище встановлених рівнів, виникнення радіаційних ситуацій, небезпечних для навколишнього середовища, життя і здоров'я працюючих.

2.11. Бере участь у роботі з атестації робочих місць, у процесі навчання, підготовки і перепідготовки персоналу атомної електростанції з питань забезпечення радіаційної безпеки.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор з радіаційної безпеки атомної електростанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.